ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧ

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14), и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015), и извештаја Комисије за планове Општине Бач, о извршеној стручној контроли нацрта Плана генералне регулације насеља Бач, број 350-1-9/2017-IV-05 од 24.07.2017. године, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове Општине Бач, излаже на :

Ј А В Н И У В И Д

НАЦРТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ 
НАСЕЉА БАЧ

  1. На Јавни увид излаже се Нацрт Плана генералне регулације насеља Бач, у периоду од 21. августа 2017. до 21. септембра 2017. године.
  2. Нацрт Плана генералне регулације насеља Бач, биће изложен у холу - приземље, зграде К.П. центра у Бачу, трг др Зорана Ђинђића број 4. сваког радног дана од 10 до 15 часова. Сва потребна обавештења о Нацрту Плана, могу се добити у Општинској управи Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове (канцеларија број 13. у приземљу), трг др Зорана Ђинђића број 2.
  3. Сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, могу подносити искључиво у писаној форми, Општиској управи Бач, одељењу за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове, преко писарнице или поштом, закључно са 21.септембром 2017. године.
  4. У току трајања јавног увида, дана 08.септембра 2017. год. са почетком у 12 часова, одржаће се јавна презентација Нацрта Плана генералне регулације насеља Бач, у малој сали зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4.
  5. По завршетку јавног увида, дана 06. октобра 2017. год. са почетком у 11 часова, одржаће се јавна седница Комисије за Планове Општине Бач, у малој сали зграде К.П. центра у Бачу трг Др Зорана Ђинђића број 4. Подносиоци писмених примедби на Нацрт ПГР насеља Бач, могу тада пред Комисијом за Планове образложити своје примедбе.
НАЦРТ ПЛАНА И ГРАФИЧКИ ДЕО
AttachmentSize
PDF icon ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧ140.42 KB
PDF icon Извод из ППО Бач3.45 MB
PDF icon ПГР Бач - Границе плана и обухвата постојећег грађевинског подручја6.86 MB
PDF icon ПГР Бач - Претежна постојећа намена површина у обухвату плана7.23 MB
PDF icon ПГР Бач - Границе обухвата плана и границе планираног грађевинског подручја насеља са поделом на карактеристичне целине и зоне7.56 MB
PDF icon ПГР Бач - Подела простора на функционалне зоне и целине са претежном наменом и заштитом простора7.54 MB
PDF icon ПГР Бач - Регулационо-нивелациони план улица и површина јавне намене са планом саобраћаја7.2 MB
PDF icon ПГР Бач - План регулације површина локалитет 1264.72 KB
PDF icon ПГР Бач - План регулације јавних површина локалитети 2 и 3778.88 KB
PDF icon ПГР Бач - Подела простора на функционалне зоне и целине са претежном наменом површина и заштитом простора7.13 MB
PDF icon ПГР Бач -Електроенергетска и електронска комуникациона инфраструктура7.16 MB
PDF icon ПГР Бач - Термоенергетска инфраструктура7.02 MB
PDF icon ПГР Бач - Карта спровођења5.92 MB