ЈАВНОСТ ИНФОРМИСАНА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА ПРВУ ПОЛОВИНУ 2017. ГОДИНЕ

У свечаној сали општине Бач данас, 11. јула, председник општине Драган Сташевић одржао је конференцију за медије са темом извршења буцета за прву половину 2017. године, актуелним пројектима и ситуацијом са АД Агробачка Бач у стечају.

Укупно планирани буџетски приходи и примања Одлуком о Буџету општине Бач за 2017. годину  износе  683.860.000,00  динара, а остварење истих у периоду од 01.01.-30.06.2017. године је 186.682.133,23 динара што представља 27,20% у односу на план. Износ остварених прихода за исти временски период 2016. године износи 185.761.909,20 динара, разлика је за 920.224,03 динара остварен већи приход у 2017. Укупно планирани расходи и издаци Одлуком износе  683.860.000,00  динара, а извршење истих у периоду од 01.01.-30.06.2017. године је 215.210.246,46 динара што представља 31,4% у односу на план због великих инвестиционих пројеката који су у поступку. Извршени расходи у 2017. у односу на 2016. годину за исти период су већи за 30.343.472,29 динара. Разлика је у томе што смо  радили реконструкцију водоводних мрежа у насељеним местима, изградњу атарских путева ,изградња вишенаменске хале у радној зони, одводњавање, набавка мопеда за пољочуварску службу , прибављање геоинформатичких услуга- гпс за пољочуварску службу и сл.- рекао је председник општине Драган Сташевић.
 

 Говорећи о већим значајним издацима за буџет Општине Бач истакао је следеће:

-Изградња вишенаменске производне хале у радној зони „Мала привреда“ – 2. Фаза у износу од 14.193.074,61 динара (завршена – окончана ситуација) где је планирано 21.170.200, 00  динара, уштеда у извршењу у износу од 6.977.125,39 динара.

-Просторно и урбанистичко планирање – 2.929.086,63 што представља 15,47% извршење у односу на план, планирано је 18.929.200,00 динара, радови су у току.

У оквиру ове намене средства су потрошена на:

-израда плана детаљне регулације језера Провла

-усклађивање пројектно техничке документације пута Бођани – Берава

-израда пројектне документације за реконструкцију водоводне мреже

-издавање употребне дозволе за реконструкцију водоводне мреже

-израда техничке документације „мала привреда 3“

-израда елабората процене закупа за сушару и хладњачу

-Социјална помоћ угроженом становништву  - куповином брикета у укупном износу од 1.358.635,30 динара што представља 90,70% извршење у односу на план.

-Комунална хигијена – 2.893.257,46 динара што представља 48,22% извршење у односу на план (услуге одржавања чистоће поплочаних, бетонских или асфалтних пешачких стаза и других пешачких површина, одржавање чистоће зелених површина, уличних коловоза, јавних паркинг простора, пешачких стаза и сл.)

-Одржавање јавне расвете по насељеним местима општине – 4.048.800,51 динара што представља 42,40% у односу на план.

-Зимска служба – 2.222.284,89 динара што представља 99,27% извршење у односу на план (чишћење снега по улицама општине, посипање соли и каменог агрегата).

-Реконструкција водоводне мреже у насељеним местима Плавна и Бачко Ново Село – 3.310.011,95 динара што представља 13,26% у односу на план, планирано је 24.965.000,00 динара и радови су у току.

-Набавка опреме за побољшање квалитета воде – 1.371.584,92 што представља 100% извршење у односу на план.

-Текуће субвенције приватним предузећима – 1.500.000,00 динара што представља 100% извршење у односу на план.(по уговору са Национално службом за запошљавање, учешће општине је 1.500.000,00, а НСЗ-а 1.300.000,00 за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима)

-Текуће дотације Националној служби за запошљавање – 2.000.000,00 динара што представља 100% у односу на план (по Уговору са Националном службом за запошљавање, учешће општине је 2.000.000,00 динара,  а НСЗ-а 1.500.000,00 динара за програм јавних радова).

У наредном периоду планиран је програм стручне праксе у износу од 2.000.000,00 динара, учешће општине 1.000.000,00 и НСЗ 1.000.000,00 динара као и програм стицања практичних знања за неквалификована лица у износу од 1.000.000,00 динара, учешће општине 500.000,00 и НСЗ 500.000,00 динара.

-Расходи за пољопривреду – 34.998.718,57 динара што представља 23,29% у односу на план и то за:
 

Путовање пољопривредника на сајам у Пољску у износу од 500.000,00 динара,
 

Пољочуварску службу (купљено 6 нових мопеда) – 3.863.838,00 динара,

Накнаду за одводњавање у износу од  2.296.149,70 динара,

Изградњу атарских путева (путеви – 5.756,92 m, отресишта 399,22 m) – 23.798.715,35 динара што представља 29,83% у односу на план, у току је јнвв у износу 19.000.000,00 динара,

Рачунарску опрема у износу од 1.372.110,00 динара,

Компјутерски софтвер у  износу од  1.494.991,53 динара,

Противградне ракете (25 комада) у  износу од 1.164.000,00 динара,

и у току је конкурс за помоћ пољопривредним газдинствима у износу од 9.800.000,00 динара – врши се повраћај у износу од 80% од износа купљене пољопривредне опреме без пдв-а, а максимални износ повраћаја је 160.000,00 динара по пољопривредном газдинству.

-Изградња канализационе мреже у Селенчи – 2. Фаза – 1.062.570,24 динара где је до сада је плаћена само накнада за путеве а радови су у току и  уговорена вредност износи 12.790.215,72 динара са ПДВ-ом.

-Одржавање саобраћајне инфраструктуре – 3.757.183,20 динара што представља 64,78% у односу на план (крпљење ударних рупа, постављање саобраћајних знакова, одржавање семафора...)

-Саветодавно-терапијске и социјално едукативне услуге  – 1.469.863,80 динара што представља 49% у односу на план (услуге личног пратиоца детета са посебним потребама 

а ангажовано је и 7 личних пратиоца који помажу детету током боравка у школи.)

-Помоћ мајкама – 1.510.000,00 динара што представља 41% у односу на план (расходи се односе на финансијску помоћ мајкама за новорођено дете где за 1. и 2. дете мајка добија по 30.000,00 динара, а за 3. и свако наредно по 50.000,00 динара)

-Дотације удружењима грађана – 1.630.000,00 динара што представља 36,22% у односу на план (по спроведеном јавном позиву/конкурсу додељена су средства за редовне активности и пројекте удружењима грађана и организацијама цивилног друштва са територије Општине Бач –средства су опредељена за 23 удружења а до краја године остало је још 2.870.000,00 динара.

Исплаћивање се врши редовно по захтевима удружења, према њиховом плану и програму)

 

-Дотације спортским клубовима – 3.888.961,13 динара што представља 48,61% у односу на план (по спроведеном јавном позиву/конкурсу додељена су средства за  годишњи  програм рада спортских клубова – 19 клубова а до краја године остало је још 4.111.038,87 динара да се исплати а исплата се врши по кварталима).

 

 -Дотације верским заједницама – 1.500.000,00 динара што представља 100% у односу на план (по спроведеном јавном позиву/конкурсу додељена су средства за 6 верских заједница.

Средства су исплаћена по плану)

 

-Услуге емитовања и штампања – 1.000.000,00 динара што представља 25% у односу на план (по спроведеном јавном позиву/конкурсу додељена су средства за 4 медијске куће.

До краја године остало је још 3.000.000,00 динара да се исплати.)

 

-Образовање – 21.853.066,84 динара што представља 70% у односу на план. Средства су уторшена за:

 

Студентске стипендије – 4.488.000,00 динара (195 студената) 69,34% извршење

Ученичке стипендије – 6.950.000,00 динара (334 ученика) 76,98% извршење

Стипендије су исплаћене на време као што стоји у Уговору у укупном износу од 11.438.000,00 динара.

Исхрана и смештај ученика у ђачком дому – 662.508,00 динара (26 ученика) 51,52% извршење

Превоз ученика – 9.752.558,84 динара извршење 65%

Од Покрајинског секретаријата за образовање 2.867.928,00 динара.

Ученичке награде – летовање за носиоце „Вукове“ дипломе у Сутомору – 480.000,00 динара (16 ученика и 2 професора) што представља 96% извршење у односу на план.

 

-ПУ „Колибри“ – финансирање боравка за 3. И 4. Дете у износу од 1.915.841,83 динара што представља 46,67% у односу на план.

-МЗ Бач – Изградња пешачке стазе у улици Војвођански Бригада – 440.090,80 динара што представља 97,80% у односу на план. 

-МЗ БНС – санација тротоара у насељу ( испред месне заједнице, дома здравља...) – 498.762,00 динара што представља 99% у односу на план.

-МЗ Бођани – изградња пијаце – 599.406,00 што представља извршење 99,9% у односу на план за ову инвестицију.

-МЗ Плавна  - 889.550,00 динара и то за:

Изградњу стазе на гробљу – 359.880,00 динара извршење 65%

Паркинг и ивичњаци испред Ватрогасног дома – 189.680,00 динара 99%

Постављање 7 канделабера – 170.000,00 динара 99%

Чишћење депоније смећа – 120.000,00 динара 100%

Купљена косачица за кошење јавних површина – 49.990,00 динара 100%

 

-Туризам – постављање сунцобрана од трске на језеру Провала

 

-ОШ „Јан Колар“ Селенча – радови на фискултурној сали – 334.584,00 динара

 

-ОШ „Иво Лола Рибар“ Плавна – у току су радови на опремању фискултурне сале

 

-Центар за социјални рад – једнократне помоћи – 3.482.724,30 динара

 

-Помоћ школама у виду рачунара (5 рачунара за 5 основних школа) – 200.000,00 динара

 

-Дом здравља – 621.109,67 динара (уградња улазног пвц портала на амбуланти у Бачком Новом Селу, набавка котла за централно грејање у амбуланти у Вајској, куповина рачунара и телевизора)

 

Говорећи о расходима који нас очекују у наредном периоду побројано је следеће:

 

-Од Комесеријата за избеглице и миграције добијена су средства за набавку грађевинског материјала за побољшање услова становања породица избеглица у износу од 19 пакета по 9.000 еура у динарскојпротив вредности.

Спроведен је Јавни позив, коначна ранг листа биће објављена до краја августа, затим следи потписивање Уговора и испорука грађевинског материјала.

 

-Од Комесеријата за избеглице и миграције добијена су средства за откуп 21 сеоску кућу по 11.000 еура у динарскојпротив вредности. У току избор корисника.

 

-Од Комесеријата за избеглице и миграције добијена су средства за помоћ у роби и материјалу у износу од 950.000,00 динара и учешће општине 50.000,00 динара.

Избор корисника у току, затворен Јавни позив 21.06.2017.

 

-03.06. расписана јнвв за атарски пут у КО Вајка и отресишта у КО БНС у износу од 19.000.000,00 динара

 

-14.06.2017. расписана јнвв за доградњу II фазе ПУ „Колибри“ у Бачу у износу од 10.000.000,00 динара

 

-14.06.2017. расписана јнвв за завршетак хладњаче за воће и поврће у износу од 6.000.000,00 динара

 

-У припреми јавна набавка отворени поступак за енергетску санацију објекта  у ОШ Вајска у износу од 3.000.000,00 динара (замена столарије)

 

-У припреми јавна набавка отворени поступак за енергетску адаптацију уличне расвете у Бачу у износу од 5.200.000,00 динара

 

-У припреми јнмв за енергетску адаптацију расвете у ОШ Вајска у износу од 5.000.000,00 динара (уградња штедљивих сијалица)

 

-У току радови на реконструкцији улице Братства и Јединстава у Бачу (800м) у износу од 16.021.992,00 динара

 

-Општини Бач је одобрен пројекат „Помоћ у кући старим лицима и особама са инвалидитетом“ који финансира Европска унија, а спроводи Министарство финансија

Пројекат подразумева успостављање услуге помоћи у кући за преко 100 старих и инвалидних лица на територији општине који ће ову услугу примати у наредних 14 месеци.

За реализацију ове услуге биће ангажовано 10 геронтодомаћица и 3 радника за вешарницу која ће бити отворена у оквиру истог пројекта.

Цео пројекат ће трајати 18 месеци чија је укупна вредност 193.203,00 еура, од чега је донација ЕУ 171.603,00 еура, а учећше општине 21.600,00 еура.

 

-Општина Бач потписала је Уговор о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта „Реконструкција водоводне мреже у насељу Бођани и Вајска“ у укупном износу од 38.665.810,78 динара, Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство у износу од 19.372.181,00 динара и Општина 19.293.629,78 динара.

 

-Општина Бач је потписала Уговор са Покрајинским секретаријатом за пољопривреду, водопривреду и  шумарство  за „Уређење каналске мреже на територији општине Бач“ у укупном износу од 47.800.000,00 динара, где ће Секретаријат обезбедити 25.300.000,00 а Општина 22.500.000,00 динара.

 

-Општина Бач је потписала Уговор са Министарством привреде за реализацију пројекта „Изградња дуплог кабловског прикључног вода и дистрибутивне трафостанице у радној зони у Бачу“ у укупном износу од 5.855.659,20 динара  где је учешће Министарства 2.927.829,60 и Општина 2.927.829,60 динара.

 

Осврнувши се на рад Општинске Управе Бач председник општине Драган Сташевић рекао је није у потпуности задовољан радом инспекцијских служби али да ће се ангажовати на томе да се њихов рад побољша.
Такође, рекао је да општини Бач у претходном периоду поднела велики број пријава на Републичке и Покрајинске конкурсе и да је у великом проценту препозната жеља и потреба општине Бач за унапређењем у свакој области те да су одговори по питању пријава на конкурсе у врло добром проценту позитивни а да захваљујући доброј комуникацији са Републичком и Покрајинском Владом сада и имамо оволики број пројеката у току и у плану за наредни период.

Говорећи о ситуацији са Агробачком у стечају, председник општине Драган Сташевић нагласио је да је највећи проблем развргнуће земљишта јер се закочило и успорило са поступком а да би развргнуће у значајној мери допринело заинтересованости привредних субјеката за куповину поменутог предузећа. Као други проблем истакнуто је коришћење обрадивог земљишта у супротности са законском регулативом односно без уговора о закупу где се стечајни управник није ангажовао да склопи уговор.

ЈАВНОСТ ИНФОРМИСАНА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧ ЗА ПРВУ ПОЛОВИНУ 2017. ГОДИНЕ