Захтев за приступ информацији од јавног значаја

ШИФРА: 
ИНФ-1
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: НИКОЛА БАЊАЦ
Радно место: сарадник за пројекнто планирање
Телефон: 021/770-075 лок 149
E-mail: nikola.banjac@bac.rs

ОПИС УСЛУГЕ: 

Сврха поступка је пружање информација од јавног значаја на писмени или усмени захтев поднет надлежном органу општинске управе. Захтев мора да садржи назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи, као и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Орган власти може прописати образац за подношење захтева, али мора размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу и дужан је да без одлагања, а најкасније у року одређеном за решавање потпуног предмета од дана пријема захтева тражиоца обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију истог.

КАД, ГДЕ: 

РАДНО ВРЕМЕ: 07.30 - 15.30 часова
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 213 (II спрат)

РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 
15 дана од дана пријема захтева
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Закон о локалној самоуправи , Статут општине Бач
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: