A- A A+
 • БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ
 • У ТОКУ СУ РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ И АДАПТАЦИЈИ ПУ “КОЛИБРИ””
 • “ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗГРАДЊИ НОВИХ АТАРСКИХ ПУТЕВА”
 • ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ ЗАДОВОЉАН НАПРЕДОВАЊЕМ ИЗГРАДЊЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА БИО-ГАС У БАЧУ
 • ОТВОРЕН “ЦЕНТАР ЗА СУШЕЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА”
 • БЕСПЛАТАН ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ
 • У ТОКУ СУ РАДОВИ НА ДОГРАДЊИ И АДАПТАЦИЈИ ПУ “КОЛИБРИ”
 • ПОТПИСАН УГОВОР О ИЗГРАДЊИ НОВИХ АТАРСКИХ ПУТЕВА
 • ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ ЗАДОВОЉАН НАПРЕДОВАЊЕМ ИЗГРАДЊЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА БИО-ГАС У БАЧУ
 • ОТВОРЕН “ЦЕНТАР ЗА СУШЕЊЕ ВОЋА И ПОВРЋА”
Штампа

ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БАЧ

На основу Одлуке о правобранилаштву Општине Бач број: 011-141/2014-I од 22. децембра 2014. године и Одлуке о постављењу општинског правобраниоца број 011-84/2015-I од 29. јуна 2015. године (Сл 18/2015) донетим од стране  Скупштине Општине Бач, основано је Правобранилаштво општине Бач.

Седиште Правобранилаштва је у Бачу, у улици Трг Зорана Ђинђића 2.
Функцију Правобранилаштва обавља општински правобранилац.
Правобранилаштво заступа општину Бач у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима, ради заштите њених имовинских права и интереса.
Правобранилаштво може, на основу посебно датог пуномоћја, заступати у поступцима пред судовима, и пред управним и другим надлежним органима и установе и правна лица чији је оснивач општина Бач, а ради заштите њихових имовинских права и интереса.
Правобранилаштво прати и проучава правна питања од значаја за рад органа, установа и правних лица које заступа, нарочито из области њихове надлежности, као и питања у вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за предузимање било које правне радње органа и правних лица које заступа, нарочито за спречавање штетних имовинско – правних и друштвено негативних последица по правна лица која заступа.
Правобранилаштву се могу доставити ради давања правног мишљења нацрти правних послова које закључују субјекти које заступа, ако ти правни послови за предмет имају имовинска права и обавезе истих.
Правобранилаштво даје правна мишљења и правне савете и о другим имовинско – правним питањима субјеката које заступа, посебну вези уговора из области имовинско – правних односа, привредно праних уговора и даје правне савете свим органима општине и субјектима које заступа, када се то писменим путем затражи.
Правобранилаштво може давати и стручно мишљење и на нацрте уговора које закључују директни и индиректни корисници буџетских средстава, а чија реализација подразумева ангажовање буџетских средстава.

Послове из надлежности Правобранилаштва општине Бач, обавља општински правобранилац.
Општински правобранилац руководи радом и представља Правобранилаштво, а за свој  рад и рад Правобранилаштва одговоран је Скупштини општине.

 • Одлука о правобранлаштву општине Бач


Адреса канцеларије Правобранилаштва општине Бач:
Трг Зорана Ђинђића 2
Телефон: 021/770-075 локал 129

Општински правобранилац:
Оливера Ракоција, дипломирани правник

Штампа

Начелник општинске управе

 

в. д. НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

дипл.прав. Небојша Војновић

Телефон: +381 21 770 075 локал: 132
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Начелник Општинске управе, Небојша Војновић руководи Општинском управом; распоређује руководиоце организационих јединица у Општинској управи и решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих јединица а за свој рад и рад Општинске управе одговара Скупштини општине и Општинском већу у складу са Статутом општинеБач.

Штампа

Надлежност Општине

НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

 

Извод из Статута општине Бач ("Сл. лист општине Бач", бр. 16/2008). 

Општина преко својих органа, у складу са Уставом и законом, обавља послове: 

 1. доноси програме развоја Општине и појединих делатности; 
 2. доноси урбанистичке планове; 
 3. доноси буџет и усваја завршни рачун; 
 4. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 5. уређује, наплаћује и контролише изворне приходе, у складу са законом;
 6. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; 
 7. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда; 
 8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама; 
 9. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 
 10. доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини; 
 11. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора; 
 12. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 
 13. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту и коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 
 14. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника; 
 15. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији Општине и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; 
 16. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
 17. оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примене здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање; 
 18. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља; 
 19. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији Општине, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва припадника свих националних заједница на територији Општине, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији Општине и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач; 
 20. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 
 21. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури; 
 22. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од локалног значаја; 
 23. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; 
 24. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе; 
 25. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад; 
 26. управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању; 
 27. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња; 
 28. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 
 29. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад; 
 30. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији; 
 31. подстиче и помаже развој задругарства; 
 32. организује службу правне помоћи грађанима; 
 33. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; 
 34. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина  који се користе на територији Општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у Општини у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнут ниво мањинских права;
 35. прописује прекршаје за повреде општинских права;
 36. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине; 
 37. уређује организацију и рад мировних већа; 
 38. оснива и укида месне заједнице;
 39. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и других обележја Општине;
 40. помаже рад невладиних организација, хуманитарних организација и удружења грађана;
 41. сарађује са општинама и градовима других држава, у складу са законом;
 42. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и
 43. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и Статутом. 
Штампа

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНСКА УПРАВА

По овлашћењу општинског већа вршилац дужности начелника Општинске управе је Небојша Војновић

Општинска управа Бач, канцеларија бр.32
Телефон: 021/770-075 лок. 132
E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Општинска управа је образована као јединствени орган.

Образована је за вршење управних послова у оквиру права и дужности Општине и одређених стручних послова за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа.

 

У оквиру општинске управе, као јединствене службе, ради вршења сродних послова, образоване су  следеће организационе јединице:

 1. Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове;
 2. Одељење за финансије, буџет и локалне јавне приходе;
 3. Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам и инспекцијске послове

  Организациона структура – шематски приказ

 Организациона структура – шематски приказ  вордов документ  пдф документ

 

Општинска управа обавља следеће послове:

 1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник општине и Општинско веће;
 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника општине и Општинског већа;
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 4. утврђује, наплаћује и контролише изворне приходе, у складу са законом;
 5. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 6. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 7. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник и Општинско веће;
 8. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику општине, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње. 

 

 

Штампа

Руководиоци одељења

Руководиоци организационих јединица Општинске управе Бач

 

1. Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове врши организацију рада у одељењу 

Руководилац: Драган Предојевић

Телефон: +381 21 770 075 локал: 150
 Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Одељења за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове врши организацију рада у одељењу, непосредно координира рад извршилаца, остварује сарадњу са корисницима средстава у области друштвених делатности, прати прописе, указује на промене и стара се о благовременом усклађивању рада у одељењу са насталим променама, потписује акта израђена у одељењу по овлашћењу начелника Општинске управе, по потреби учествује у раду Скупштине и Општинског већа, остварује сарадњу и контакте са министарствима и покрајинским секретаријатима, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

 Опис послова:

 • Обавља правне и најсложеније послове из делокруга рада Одељења,
 • врши организацију рада у одељењу,
 • непосредно координира рад извршилаца,
 •  остварује сарадњу са установама из области културе, информисања и образовања и другим корисницима средстава у области друштвених  делатности, припрема  извештаје и информације за потребе органа општине,
 • прати прописе, указује на промене и стара се о благовременом усклађивању рада у одељењу са насталим променама,
 • обавља послове праћења изворних послова локалне самоуправе и стање остваривања права и обавеза грађана и правних лица пред општинском управом    (ажурност решавања у управним стварима) и указује начелнику на неажурности у решавању управних и вануправних предмета,
 • доставља податке и информације од јавног значаја у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, а које спадају у делокруг одељења,
 • организује и руководи радом месних канцеларија, врши општи надзор над радом месних канцеларија и одговара за рад матичара – шефова месних канцеларија,
 • потписује акта израђена у одељењу по овлашћењу начелника општинске управе,
 • по потреби учествује у раду Скупштине и Општинског већа,
 • остварује сарадњу и контакте са министарствима и покрајинским секретаријатима,
 • одговоран је за рад запослених и предузимање мера на физичко техничком обезбеђењу објекта имовине и лица, спровођење превентивних мера заштите од пожара и других мера за безбедност објеката, имовине и лица
 • по овлашћењу начелника општинске управе води дисциплинске поступке против запослених и изриче дисциплинске мере;
 • потписује акта из делокруга одељења;
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе. 

 

2. Руководилац Одељења за финансије, буџет и локалне јавне

Руководилац: Сања Јакић

Телефон: +381 21 770 075 локал: 142
 Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Одељења за финансије, буџет и локалне јавне приходе врши организацију рада у одељењу, непосредно координира рад извршилаца, остварује сарадњу са корисницима средстава у области привреде, финансија и буџета, прати прописе, указује на промене и стара се о благовременом усклађивању рада у одељењу са насталим променама, потписује акта израђена у одељењу по овлашћењу начелника Општинске управе, учествује у раду Скупштине и Општинског већа, стварује сарадњу и контакте са министарствима и покрајинским секретаријатима, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

Опис послова:

 • врши организацију рада у одељењу,
 • непосредно координира рад извршилаца,
 • остварује сарадњу са корисницима средстава у области привреде, финансија и буџета,
 • прати прописе, указује на промене и стара се о благовременом усклађивању рада у одељењу са насталим променама,
 • потписује акта израђена у одељењу по овлашћењу начелника општинске управе,
 • учествује у раду Скупштине и Општинског већа,
 • остварује сарадњу и контакте са министарствима и покрајинским  секретаријатима,
 • разрађује смернице за припрему буџета,
 • анализира захтеве за финансирање корисника буџетских средстава, предлаже износе апропријација који се уносе у нацрт буџета,
 • прати извршење буџета у односу на план корисника буџетских средстава,
 • даје препоруке корисницима буџетских средстава,
 • утврђује квоте корисницима средстава буџета,врши контролу преузетих обавеза ради утврђивања усклађености са донетим буџетом, одобрава их и прослеђује у трезор,
 • прати примања и издатке буџета,
 • правдање наменских средстава пратећом документацијом,
 • припрема нацрте Одлуке о привременом финансирању, Одлуке о буџету и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету (допунски буџет),
 • обавља  сложене финансијско-материјалне и студијско-аналитичке послове из области  буџета,
 • сагледава материјално-финансијски положај буџетских корисника и предлаже предузимање мера,
 • потписује акта из делокруга одељења по овлашћењуначелника општинске управе;
 • и обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и  начелника Општинске управе.

 

 3. Одељење за привреду, пољопривреду, урбанизам и инспекцијске послове

 Руководилац: Тања Мијић

Телефон: +381 21 770 075 локал: 146
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Руководилац Одељења за привреду, пољопривреду, урбанизам и инспекцијске послове врши организацију рада у одељењу, непосредно координира рад извршилаца, остварује сарадњу са институцијама и субјектима у области и привреде пољопривреде, прати прописе, указује на промене и стара се о благовременом усклађивању рада у одељењу са насталим променама, потписује акта израђена у одељењу по овлашћењу начелника Општинске управе, учествује у раду Скупштине и Општинског већа, остварује сарадњу и контакте са министарствима и покрајинским секретаријатима, обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

Опис послова:

 • Непосредно руководи и усмерава рад у одељењу,
 • Организује рад у извршавању послова из делокруга одељења,
 • Обезбеђује законисто и ефикасно обављање послова,
 • Врши надзор и контролу у извршавању послова и одељења и радника,
 • Обавља правне и најсложеније послове из делокруга рада одељења,
 • Стара се о правилном распореду послова запослених и иницира дисциплински поступак против запослених који учине повреду радних обавеза и дужности,
 • Присуствује седницама Општинског већа и Скупштине општине,
 • Прати примену прописа у државној управи, Закона о општем управном поступку, Закона о привредним друштвима, Закона о пољопривредном земљишту, Закона и планирању и изградњи, као и другим прописима који дотичу делокруг одељења,
 • Потписује акта из делокруга одељења по овлашћењу начелника општинске управе,
 • Израђује нормативна акта из делокруга одељења по овлашћењу начелника општинске управе и врши друге стручне послове за потреба Скупштине општине, председника општине и општинског већа,
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
Штампа

Организациона структура

Органи општине су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

 

Организациона структура – шематски приказ  вордов документ  пдф документ

 

 Организациона структура – шематски приказ

 

Штампа

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“

Директор: Бранко Чалић

Адреса: Бачка бр. 2, 21240 Бач

Телефон: +381 21 770-167

Ε-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сајт:  www.direkcija.bac.rs

 

ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ

Директор: Зоран Атанасковић

Адреса: Маршала Тита бр. 73, 21420 Бач

Телефон: +381 21 770 470

Ε-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сајт:  www.jkptvrdjava.rs

 

ЈП РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛЕТНОСТИ  “РАДИО БАЧКА“

Директор:  в.д. Mиленко Вранешевић

Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, 21420 Бач

Телефон: +381 21 770-575

Ε-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сајт:  www.radiobacka.com

 

ЈП СРЦ „БАЧКА ТВРЂАВА“

Директор:  Марко Стојић

Адреса:  Вука Караџића бб, 21420 Бач

Телефон: +381 21 770-445

 

УСТАНОВА „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ“

Директор: Светлана Продановић

Адреса:  Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, 21420 Бач

Телефон: +381 21 770-251

Ε-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

            Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧ“

Директор: Дарко Војновић

Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, 21420 Бач

Телефон: +381 21 772-222

Ε-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сајт:  www.turizambac.com

 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ

Директор: Виктор Везијак

Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, 21420 Бач

Телефон: +381 21 770-777

Ε-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ

Директор: др Стево Панић

Адреса:  Бачка бр. 2, 21420 Бач

Телефон: +381 021 770-037

Ε-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сајт:  www.dz.bac.rs

 

Штампа

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

ЦЕНТАР ЗАСОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ

Центар за социјални рад општине Бач је јавна служба - установа социјалне заштите, која пружа услуге заштите деце и омладине, одраслих и старих лица.

Из категорије деце и омладине,  Центар пружа услуге заштите деце без родитељског старања (смештај у установу, у хранитељску породицу, реализација усвојења), социјално-материјално угрожене деце (спровођење материјалног обезбеђења породице), породице са поремећеним породичним односима (предлог суду о повери детета по раскиду ванбрачне или брачне заједнице), ометене у развоју (услуге професионалног оспособљавања, остваривање права на туђу негу и помоћ), са поремећајима у понашању (давање предлога суду о изрицању васпитне мере према малолетним починиоцима кривичних дела, реализација васпитне мере појачаног надзора органа старатељства).

Из категорије одраслих лица,Центар пружа услуге заштите лица са менталним или физичким инвалидитетом (смештај у институцију, признавање права на туђу негу и помоћ), као и материјално угроженим породицама (материјално обезбеђење породице).

Из категорије старих, Центар пружа услуге институционалног и породичног смештаја старих особа, спровођења материјалног обезбеђења породице, туђе неге и помоћи, ако је у питању лице са инвалидитетом. Поврх тога, старим лицима, као и свим лицима са инвалидитетом, Центар нуди услуге помоћи у кући и неге, преко јавних радова.

Проширена права из области социјалне заштите која се финансирају из општинског буџета подразумевају исплату једнократних новчаних помоћи лицима која се моментално нађу у стању социјалне потребе, надокнађивање трошкова сахране корисницима социјалне помоћи, трошкова опремања лица при смештају у установу, као и обезбеђивање социјалног становања у заштићеним условима у два објекта, са укупно 12 станова намењених избеглим лицима и домицилном становништву из осетљивих група.

Радно време: 

понедељак – петак, од 7,00 -14,30 часова, са пасивним дежурством ван радног времена у смислу двадесетчетворочасовне доступности СОС мобилног телефона полицији у случају насиља у породици.

Адреса: Трг др. Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач,

e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

Контакт телефон: (021) 770-251

 

Информатор о раду Центра за социјални рад општине Бач (02.09.2010)

Информатор о раду Центра за социјални рад општине Бач (06.02.2012)

Информатор о раду Центра за социјални рад општине Бач (21.02.2013)

Информатор о раду Центра за социјални рад општине Бач (19.02.2014)

Информатор о раду Центра за социјални рад општине Бач (23.02.2015)