• ПРЕДСЕДНИК УРУЧИО ОРДЕН ПЕТРУ ЛАЋАРСКОМ УЧЕСНИКУ БАТИНСКЕ БИТКЕ
 • ПРЕДСЕДНИК ОБИШАО РОМСКА НАСЕЉА
Штампа

Организациона структура

Органи општине су: Скупштина општине, председник општине, Општинско веће и Општинска управа.

 

Организациона структура – шематски приказ  вордов документ  пдф документ

 

Организациона структура - шематски приказ

 

Штампа

ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА И УСТАНОВЕ

ЈП „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАЧ“

Директор: Бранко Чалић

Адреса: Бачка бр. 2, 21240 Бач

Телефон: +381 21 770-167

Ε-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сајт:  www.direkcija.bac.rs

 

ЈКП „ТВРЂАВА“ БАЧ

Директор: Радислав Васић

Адреса: Маршала Тита бр. 73, 21420 Бач

Телефон: +381 21 770 470

Ε-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сајт:  www.jkptvrdjava.rs

 

ЈП РАДИОДИФУЗНЕ ДЕЛЕТНОСТИ  “РАДИО БАЧКА“

Директор:  Александра Стојановић

Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, 21420 Бач

Телефон: +381 21 770-575

Ε-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сајт:  www.radiobacka.com

 

ЈП СРЦ „БАЧКА ТВРЂАВА“

Директор:  Марко Стојић

Адреса:  Вука Караџића бб, 21420 Бач

Телефон: +381 21 770-445

 

УСТАНОВА „ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ“

Директор: Светлана Продановић

Адреса:  Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, 21420 Бач

Телефон: +381 21 770-251

Ε-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

            Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ БАЧ“

Директор: Дарко Војновић

Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, 21420 Бач

Телефон: +381 21 772-222

Ε-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сајт:  www.turizambac.com

 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ВУК КАРАЏИЋ“ БАЧ

Директор: Виктор Везијак

Адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр. 4, 21420 Бач

Телефон: +381 21 770-777

Ε-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ

Директор: др Стево Панић

Адреса:  Бачка бр. 2, 21420 Бач

Телефон: +381 021 770-037

Ε-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сајт:  www.dz.bac.rs

 

Штампа

ЈАВНЕ СЛУЖБЕ

ЦЕНТАР ЗАСОЦИЈАЛНИ РАД ОПШТИНЕ БАЧ

Центар за социјални рад општине Бач је јавна служба - установа социјалне заштите, која пружа услуге заштите деце и омладине, одраслих и старих лица.

Из категорије деце и омладине,  Центар пружа услуге заштите деце без родитељског старања (смештај у установу, у хранитељску породицу, реализација усвојења), социјално-материјално угрожене деце (спровођење материјалног обезбеђења породице), породице са поремећеним породичним односима (предлог суду о повери детета по раскиду ванбрачне или брачне заједнице), ометене у развоју (услуге професионалног оспособљавања, остваривање права на туђу негу и помоћ), са поремећајима у понашању (давање предлога суду о изрицању васпитне мере према малолетним починиоцима кривичних дела, реализација васпитне мере појачаног надзора органа старатељства).

Из категорије одраслих лица,Центар пружа услуге заштите лица са менталним или физичким инвалидитетом (смештај у институцију, признавање права на туђу негу и помоћ), као и материјално угроженим породицама (материјално обезбеђење породице).

Из категорије старих, Центар пружа услуге институционалног и породичног смештаја старих особа, спровођења материјалног обезбеђења породице, туђе неге и помоћи, ако је у питању лице са инвалидитетом. Поврх тога, старим лицима, као и свим лицима са инвалидитетом, Центар нуди услуге помоћи у кући и неге, преко јавних радова.

Проширена права из области социјалне заштите која се финансирају из општинског буџета подразумевају исплату једнократних новчаних помоћи лицима која се моментално нађу у стању социјалне потребе, надокнађивање трошкова сахране корисницима социјалне помоћи, трошкова опремања лица при смештају у установу, као и обезбеђивање социјалног становања у заштићеним условима у два објекта, са укупно 12 станова намењених избеглим лицима и домицилном становништву из осетљивих група.

Радно време: 

понедељак – петак, од 7,00 -14,30 часова, са пасивним дежурством ван радног времена у смислу двадесетчетворочасовне доступности СОС мобилног телефона полицији у случају насиља у породици.

Адреса: Трг др. Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач,

e-mail:  Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели. .

Контакт телефон: (021) 770-251

 

Информатор о раду Центра за социјални рад општине Бач (02.09.2010)

Информатор о раду Центра за социјални рад општине Бач (06.02.2012)

Информатор о раду Центра за социјални рад општине Бач (21.02.2013)

Информатор о раду Центра за социјални рад општине Бач (19.02.2013)

Штампа

Надлежност Општине

НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ 

 

Извод из Статута општине Бач ("Сл. лист општине Бач", бр. 16/2008). 

Општина преко својих органа, у складу са Уставом и законом, обавља послове: 

 1. доноси програме развоја Општине и појединих делатности; 
 2. доноси урбанистичке планове; 
 3. доноси буџет и усваја завршни рачун; 
 4. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
 5. уређује, наплаћује и контролише изворне приходе, у складу са законом;
 6. уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности (пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, производња и снабдевање паром и топлом водом, линијски градски и приградски превоз путника у друмском саобраћају, одржавање чистоће у градовима и насељима, одржавање депонија, уређивање, одржавање и коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих и других јавних површина, јавних паркиралишта, јавна расвета, уређивање и одржавање гробаља и сахрањивање и др.), као и организационе, материјалне и друге услове за њихово обављање; 
 7. стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њиховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда; 
 8. спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама; 
 9. доноси програме уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта; 
 10. доноси програме и спроводи пројекте локалног економског развоја и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у Општини; 
 11. уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора; 
 12. стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине; 
 13. уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, рехабилитацију и реконструкцију, одржавање, заштиту и коришћење, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељу; 
 14. уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто-такси превоза путника; 
 15. уређује и обезбеђује организацију превоза у линијској пловидби који се врши на територији Општине и одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти; 
 16. оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољавања потреба локалног становништва;
 17. оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примене здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање; 
 18. оснива установе у области социјалне заштите и прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља; 
 19. организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији Општине, подстиче развој културног и уметничког стваралаштва припадника свих националних заједница на територији Општине, обезбеђује средства за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области културе од значаја за Општину и за националне заједнице чији припадници живе на територији Општине и ствара услове за рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач; 
 20. организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица; 
 21. доноси основе заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури; 
 22. уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од локалног значаја; 
 23. стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима; 
 24. подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе; 
 25. стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, места на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад; 
 26. управља имовином Општине и користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању; 
 27. уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња; 
 28. организује вршење послова правне заштите својих права и интереса; 
 29. образује органе, организације и службе за потребе Општине и уређује њихову организацију и рад; 
 30. помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима и подстиче активности и пружа помоћ организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама на својој територији; 
 31. подстиче и помаже развој задругарства; 
 32. организује службу правне помоћи грађанима; 
 33. стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група; 
 34. стара се о јавном информисању од локалног значаја и обезбеђује услове за јавно информисање на српском језику и језику националних мањина  који се користе на територији Општине, оснива телевизијске и радио-станице ради извештавања на језику националних мањина који је у Општини у службеној употреби, као и ради извештавања на језику националних мањина који није у службеној употреби, када такво извештавање представља достигнут ниво мањинских права;
 35. прописује прекршаје за повреде општинских права;
 36. образује инспекцијске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности Општине; 
 37. уређује организацију и рад мировних већа; 
 38. оснива и укида месне заједнице;
 39. уређује и обезбеђује употребу имена, грба и других обележја Општине;
 40. помаже рад невладиних организација, хуманитарних организација и удружења грађана;
 41. сарађује са општинама и градовима других држава, у складу са законом;
 42. уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање и
 43. обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане, у складу са Уставом, законом и Статутом. 
Штампа

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОПШТИНСКА УПРАВА

 

в. д. НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

дипл.прав. Тања Мијић

Телефон: +381 21 770 075 локал: 132
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

 Руководилац: Драган Предојевић

Телефон: +381 21 770 075 локал: 150
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, БУЏЕТ И ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ

 Руководилац: Сања Јакић

Телефон: +381 21 770 075 локал: 142
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Руководилац: Јелена Ковачевић

Телефон: +381 21 770 075 локал: 146
Е-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Штампа

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ
РБ ПРЕЗИМЕ И ИМЕ МЕСТО
1 Сташевић Драган БАЧ
2 Колар Зденко СЕЛЕНЧА
3 Нићетин Сава БАЧ
4 Видић Марко ВАЈСКА
5 Кулаш Ивана БОЂАНИ
6 Милиновић Лела БАЧ
7 Микавица Бранко БАЧКО НОВО СЕЛО
8 Кочонда Јозеф СЕЛЕНЧА
9 Кондић Станко БАЧ
10 Дамјенић Радован БАЧ
11 Томшик Ален СЕЛЕНЧА
12 Плавшић Валерија БАЧ
13 Проводовски Јозеф СЕЛЕНЧА

Још чланака...