ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ

 

StevaPanic-1.jpg

СТЕВА ПАНИЋ (1976)    - ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БАЧ
Доктор стоматологије - специјалиста дечије превентивне стоматологије.
На функцији председника општине Бач од августа 2020. године.
Члан Српске напредне странке.
Пре ступања на функцију председника општине радио на месту директора Дома здравља у Бачу и Оџацима.
Ожењен, отац две ћерке.

Телефон:  021/6070-170
Факс:  021/6070-330
е-mail: predsednik@bac.rs

 
Надлежност Предсеника општине:

1) представља и заступа Општину;
2) предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3) наредбодавац је за извршење буџета;
4) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
5) даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;
6) усмерава и усклађује рад Општинске управе;
7) представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;
9) доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта;
10) Закључује уговоре о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, у складу са законом и прописом Општине;
11) Одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине;
12) Усваја годишњи план јавних набавки и измене овог плана.
13) врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;
14) закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута  и одлука Скупштине општине;
15) у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге јавне службе чији је оснивач Општина;
16) одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
17) закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
18) командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације;
19) доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини;
20) усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине;
21) оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију Општине;
22) информише јавност о свом раду;
23) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
24) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
25) поставља и разрешава помоћника председника општине;
26) доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се састане;
27) врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

 

Председник општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике, односно Аутономне покрајине који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине.