Захтев за исправку односно допуну података у матичним књигама и промену имена

ШИФРА: 
ГС-5
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: АНТОНИЈА ЧАПЕЉА
Радно место: заменик матичара
Телефон: 021/770-075 лок 148
E-mail: antonija.capelja@bac.rs

ОПИС УСЛУГЕ: 

Сврха поступка је да се отклоне грешке у матичним књигама и да се поједини подаци који услед више силе или ванредне ситуације или других сличних разлога нису могли бити уписани у матичним књигама приликом основног уписа, накнадно упишу у матичне књиге. Странка подноси исправу којом доказује истинитост чињеница на основу којих се врше исправке односно допуне података у матичним књигама и књигама држављана. По окончању поступка, странка добија решење којим се исправљају погрешни подаци, односно којим се допуњује матична књига.

КАД, ГДЕ: 

РАДНО ВРЕМЕ: 07.30 - 15.30 часова
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 207 (II спрат)

 

РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 
30 дана
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о матичним књигама, Породични закон, Упутство о вођењу матичних књига и обрасцима матичних књига, Статут општине Бач, Одлука о општинској управи
НАПОМЕНА: 
Рок за преглед потпуности предмета је 1 дан од дана пријема захтева. Потписом обрасца странка потврђује да је сагласна да се назначена документација других организационих јединца, јавних предузећа, установа, институција и организација прибавља по службеној дужности, уколико је то наглашено у обрасцу захтева. Сви рокови су у радним данима