Захтев за остваривање права на дечији додатак

ШИФРА: 
СЗ-1
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: БИЉАНА СТОЈИЧИЋ
Радно место: друштвена брига о деци и борачко инвалидска заштита
Телефон: 021/770-075 лок 119
E-mail: biljana.stojicic@bac.rs

ОПИС УСЛУГЕ: 

Сврха поступка је остваривање права на дечији додатак. Дечији додатак остварује један од родитеља који непосредно брине о детету под условом да је држављанин Републике Србије, да има пребивалиште у Републици Србији и да остварује право на здравствену заштиту преко Републичког фонда за здравствено осигурање, за прво, друго, треће и четврто дете. Право се остварује уколико приходи породице не прелазе номинални износ цензуса који утврђује министар надлежан за социјална питања, а на основу поднетог захтева и доказа који се прилажу уз захтев. Дечији додатак се признаје деци која живе и школују се на територији Републике Србије. Решење се доставља кориснику права.

КАД, ГДЕ: 

РАДНО ВРЕМЕ: 07.00 - 15.00 часова
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 12 (приземље)

РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 
30 дана
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о општем управном поступку, Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: