Захтев за остваривање права на накнаду за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета

ШИФРА: 
СЗ-2
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: БИЉАНА СТОЈИЧИЋ
Радно место: друштвена брига о деци и борачко инвалидска заштита
Телефон: 021/770-075 лок 119
E-mail: biljana.stojicic@bac.rs

Име и презиме: ОЛГА КАНЕЛАКИС
Радно место: друштвена брига о деци и борачко инвалидска заштита
Телефон: 021/770-075 лок 153
E-mail: olga.kanelakis@bac.rs

ОПИС УСЛУГЕ: 

Сврха поступка је остваривање права на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета. Право на накнаду зараде остварују запослени код послодавца и лица која самостално обављају делатност. Права се могу остварити на основу поднетог захтева и на основу доказа који се прилажу уз захтев. По окончању поступка доноси се решење о праву на накнаду зараде, које обавезно садржи дужину коришћења права, висину накнаде и обавезе корисника права и послодавца. Решење се доставља кориснику права и послодавцу.

КАД, ГДЕ: 

РАДНО ВРЕМЕ: 07.00 - 15.00 часова
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 12 (приземље)

РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 
30 дана
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о раду, Закон о општем управном поступку, Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом