Захтев за остваривање права на родитељски додатак

ШИФРА: 
СЗ-3
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: БИЉАНА СТОЈИЧИЋ
Радно место: друштвена брига о деци и борачко инвалидска заштита
Телефон: 021/770-075 лок 119
E-mail: biljana.stojicic@bac.rs

ОПИС УСЛУГЕ: 

Сврха поступка је остваривање права на родитељски додатак. Родитељски додатак остварује мајка за прво, друго, треће и четврто дете под условом да је држављанин Републике Србије, да има пребивалиште у Републици Србији и да остварује право на здравствену заштиту преко републичког фонда за здравствено осигурање, под условом да мајка непосредно брине о детету за које је поднела захтев, чија деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење и која није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења. Под законом предвиђени условима, право на родитељски додатак може да оствари и отац детета. Изузетно, ако мајка има троје деце, а у следећем порођају роди двоје или више деце, оствариће право на родитељски додатак и за свако рођено дете у том порођају, а на основу посебног решења министарства надлежног за социјална питања.

КАД, ГДЕ: 

РАДНО ВРЕМЕ: 07.30 - 15.30 часова
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 12 (приземље)

РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 
30 дана
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о општем управном поступку, Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом