ОБАВЕШТЕЊЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА

Од 20. Октобра 2017. године, Агенција за привредне регистре (АПР) почела је спровођење поступка принудне ликвидације над привредним друштвима код којих су се стекли услови прописани чланом  546. и 547. Закона о привредним друштвима  („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015).
http://paragraf.rs/propisi/zakon_o_privrednim_drustvima.html

ОБАВЕШТЕЊЕ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА