Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину правних лица - ППИ-1

ШИФРА: 
ЛПА-1
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: МИЛИЈАНА САВИЋ
Радно место: порески инспектор
Телефон: 021/770-075 лок 145
E-mail: milijana.savic@bac.rs

ОПИС УСЛУГЕ: 

Задуживање пореских обвезника који воде пословне књиге врши се на основу достављене попуњене пријаве ППИ-1 надлежном органу ЈЛС у законски одређеном року, према Закону о порезима о порезима на имовину порески обавезник који води пословне књиге врши самоопорезивање

КАД, ГДЕ: 

РАДНО ВРЕМЕ: 07.30 - 15.30 часова
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 209 (II спрат)

РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 
У току пореске године за текућу годину
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о порезима на имовину Закон о пореском поступку и пореској администрацији
НАПОМЕНА: 
Запослени је дужан да, одмах по пријему предмета у надлежну организациону јединицу, прегледа предмет и обавести странку о евентуалним недостацима, потреби за допуном и року у коме допуну треба извршити. По правилу, дозвољава се само једна допуна поднеска. Уколико подносилац захтева не изврши допуну у предвиђеном року, предмет се одбацује.