Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину физичких лица - ППИ-2

ШИФРА: 
ЛПА-2
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: МИЛИЈАНА САВИЋ
Радно место: порески инспектор
Телефон: 021/770-075 лок 145
E-mail: milijana.savic@bac.rs

ОПИС УСЛУГЕ: 

Физичко лице попуњава пореску пријаву у случају пријаве имовине, новонасталих промена, евентуално промене одређених података о самом обвезнику или самој непокретности коју пријављују

У обрасцу пријаве детаљно је наведено ко, на који начин подноси пореску пријаву и потребна документација коју треба доставити уз исту.

КАД, ГДЕ: 

РАДНО ВРЕМЕ: 07.30 - 15.30 часова
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 209 (II спрат)

РОК ЗА РЕШАВАЊЕ: 
3 дана
ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о порезима на имовину Закон о пореском поступку и пореској администрацији
НАПОМЕНА: 
Уколико се пријављује више непокретности, за сваку је потребно попунити посебан ППИ-2 образац