Пријава Грађевинској инспекцији

ШИФРА: 
ИНС-2
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: СТИПАН АНДРИЋ
Радно место: ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР
Телефон: 021/770-075 лок 130
E-mail: stipan.andric@bac.rs

ОПИС УСЛУГЕ: 

Грађевинска инспекција Општинске управе Бач обавља поверене послове надзора преко грађевинских инспектора који испуњавају услове прописане чланом 172. став 8. Закона о планирању и изградњи.

КАД, ГДЕ: 

РАДНО ВРЕМЕ: 07.30 - 15.30 часова
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 14 (приземље)

ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“ број 72/2009, 81/2009-испр-64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014)
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: