Пријава инспекцији за заштиту животне средине

ШИФРА: 
ИНС-3
КОНТАКТ ПОДАЦИ СЛУЖБЕНИКА : 

Име и презиме: БРАНИМИР АНИЧИЋ
Радно место: комунални инспектор
Телефон: 021/770-075 лок 130
E-mail: branimir.anicic@bac.rs

ОПИС УСЛУГЕ: 

Инспектор за заштиту животне средине врши надзор над применом мера заштите ваздуха и земљишта од загађивања у објектима привредних субјеката, за чију градњу и рад да је надлежни орган градске управе.

КАД, ГДЕ: 

РАДНО ВРЕМЕ: 07.30 - 15.30 часова
АДРЕСА: Трг Др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач
БРОЈ КАНЦЕЛАРИЈЕ: 7 (приземље)

ПРАВНИ ОСНОВ: 
Закон о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/2004 и 36/2009) Закон о заштити животне средине ("Службени гласник РС" број 135/04, 36/2009, 72/2009 и 43/2011 - поверени послови) Закон о заштити од буке у животној средини („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010) Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 88/2010) Закон о заштити ваздуха („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009 и 10/2013)
ДОКУМЕНТИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ: