ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

На Порталу Јединственог информационог система локалне пореске администрације од 22.02.2019. омогућено је електронско подношење пореских пријава за правна лица (образац ППИ1).
Министарство финансија је, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а у вези са Законом о порезима на имовину, донело Измене и допуне правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (“Сл. гласник РС”, бр.108/2013 И 118/2013, 101/2017, 48/2018 и 104/2018), које су ступиле на снагу 1. јануара 2019. године и примењује се за пријављивање пореских обавеза које су настале после 01. јануара 2019. године. У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике који воде пословне књиге.

Обвезници који не воде пословне књиге - физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву, а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писменом облику.

sort ascending
9 Захтев за преглед стања пореског дуга
8 Захтев за повраћај више или погрешно наплаћеног пореза
7 Захтев за отпис плаћања дугованог пореза
6 Захтев за отпис камате по основу неуредне доставе
5 Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања
4 Захтев за отварање корисничког налога (упит стања преко интернета)
3 Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате
2 Захтев за издавање уверења о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода правном / физичком лицу
19 Пријава за утврђивање осталих локалних јавних прихода
18 Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за коришћење непокретност
17 Пријава за утврђивање накнаде за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог коришћења
16 Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
15 Пријава за утврђивање комуналне таксе за држање средстава за игру(забавне игре)
14 Пријава за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)
13 Пријава за утврђивање накнаде за заузеће јавне површине грађевинским материјалом за извођење грађевинских радова
12 Пријава за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности
11 Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину ППИ-2
10 Захтев за усаглашавање стања дуговања
1 Захтев за издавање пореског уверења правном/физичком лицу