ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

На Порталу Јединственог информационог система локалне пореске администрације од 22.02.2019. омогућено је електронско подношење пореских пријава за правна лица (образац ППИ1).
Министарство финансија је, у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији, а у вези са Законом о порезима на имовину, донело Измене и допуне правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (“Сл. гласник РС”, бр.108/2013 И 118/2013, 101/2017, 48/2018 и 104/2018), које су ступиле на снагу 1. јануара 2019. године и примењује се за пријављивање пореских обавеза које су настале после 01. јануара 2019. године. У складу са чланом 38. став 7. тачка 7. подтачка 7. Закона пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", број 80/02…95/18) од 01.01.2019. године подношење пореских пријава за утврђивање пореза на имовину у електронском облику обавезно је за обвезнике који воде пословне књиге.

Обвезници који не воде пословне књиге - физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву, а која није у вези са обављањем делатности, пријаву могу да поднесу у електронском облику или у писменом облику.

1 Захтев за издавање пореског уверења правном/физичком лицу
2 Захтев за издавање уверења о измиреним обавезама по основу локалних јавних прихода правном / физичком лицу
3 Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза на рате
4 Захтев за отварање корисничког налога (упит стања преко интернета)
5 Захтев за отпис дуговања по основу застарелости потраживања
6 Захтев за отпис камате по основу неуредне доставе
7 Захтев за отпис плаћања дугованог пореза
8 Захтев за повраћај више или погрешно наплаћеног пореза
9 Захтев за преглед стања пореског дуга
10 Захтев за усаглашавање стања дуговања
11 Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину ППИ-2
12 Пријава за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности
13 Пријава за утврђивање накнаде за заузеће јавне површине грађевинским материјалом за извођење грађевинских радова
14 Пријава за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)
15 Пријава за утврђивање комуналне таксе за држање средстава за игру(забавне игре)
16 Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
17 Пријава за утврђивање накнаде за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог коришћења
18 Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за коришћење непокретност
19 Пријава за утврђивање осталих локалних јавних прихода