September 2020

ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 09. септембра 2020. године, одржана је 1. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 08:00 часова, по позиву председника општине Бач. Секретар Скупштине Тања Мијић и заменик секретара Скупштине Јарослав Кућенич, образложили су предложене акте.
Седницом је председавао председник општине Бач, Стева Панић.
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

 1. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 2. УТВРДИЛО ЈЕ Извештај Комисије за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице на подручју општине Бач о одржаним изборима 21.06.2020. године за чланове Савета Месних заједница Бач, Бачко Ново Село и Плавна и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 3. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Бач за 2020. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 4. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бач за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 5. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о извршењу буџета општине Бач за период од 01.01 – 30.06.2020. године и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 6. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о радноправном статусу изабраних и постављених лица у општини Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 7. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнадама, путним трошковима и другим примањима одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела Скупштине општине Бач, Општинског већа и председника општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 8. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 9. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка за 2019. годину Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање ;
 10. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о измени Одлуке о стипендирању студената и ученика средњих школа са пребивалиштем на територији општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 11. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о измени Одлуке о награди општине и осталим јавним признањима општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 12. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Бач за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 13. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Бачко Ново Село за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 14. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Бођани за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 15. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Вајска за 2019. годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 16. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Плавна за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 17. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Селенча за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 18. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Народне библиотеке Вук Караџић Бач за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 19. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Туристичке организације општине Бач за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 20. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Центра за Социјални рад општине Бач за 2019. годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 21. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Бачка Тврђава“ Бач за 2019. годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 22. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач за 2019. годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 23. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о образовању Локалног координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 24. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бач“ Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 25. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о образовању Комисије за представке и жалбе и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 26. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о образовању Комисије за равноправност полова и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 27. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о образовању Савета за младе и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 28. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о образовању Савета за привреду, финансије и друштвене делатности и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 29. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о образовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 30. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о образовању Савета за праћење примене етичког кодекса и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 31. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач;
 32. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 33. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 34. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 35. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 36. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 37. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Установе за спорт и рекреацију „Бачка Тврђава“, Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 38. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Установе за спорт и рекреацију „Бачка Тврђава“, Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 39. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 40. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе Бач; и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 41. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 42. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ Плавна и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 43. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Савета за запошљавање општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 44. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о постављењу чланова Општинског штаба за ванредне ситуације и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 45. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 46. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о измени Решења о формирању Комисије за прибављање непокретних ствари у јавну својину и отуђење непокретних ствари из јавне својине општине Бач, као и уступање искоришћавања других имовинских права чији је титулар општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;

Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

 

ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ

Представници организације Црвени крст Бач су данас 14.09.2020. године у сарадњи са Домом здравља Бач у Свечаној сали зграде Општине обележили светски дан прве помоћи.

Присутне је на самом почетку поздравила заменица председника општине Бач, госпођа Марина Балабан која је овом приликом истакла значај дугогодишње успешне сарадње између Црвеног крста у Бачу и локалне самоуправе, те нагласила да ће се са таквом праксом наставити и у будућности.
Предавање на тему: "Незгоде не знају за корону, прва помоћ је увек потребна", запосленима у Општинској управи Бач одржала је Др Марија Јозинг.
Организације Црвеног крста овог дана, широм света том приликом скрећу пажњу на значај познавања прве помоћи за појединца и за друштвену заједницу.
 

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ
ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН ПРВЕ ПОМОЋИ

ПОЗИВ НА РАДИОНИЦУ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА FED CCNET НА ТЕМУ: ИПАРД ФОНДОВИ

Општина Бач у оквиру пројекта под називом  Fostering of cross – border business environment trough development of business competence centres and networks (FED CCNET), у среду 16.09.2020. организује другу по реду STAKEHOLDER радионицу, овај пут на тему ИПАРД фондова – како аплицирати, како добити средства и сл.
Стручњаци из Регионалне развојне агенције Бачке ће одржати предавања у Великој сали зграде „Народне библиотеке“ Вук Караџић" Бач у периоду од 17:00 до 19:00 часова.
Главни циљ пројекта FED CCNET који је са имплементацијом започео 15. јула 2019. године и траје 24 месеца  је развој три транснационална – пословно – компетенцијска центра за микро, мала и средња предузећа, и то у Вуковарско – сремској жупанији и Војводини, а спроводи се у склопу програма прекограничне сарадње Interreg IPA Хрватска – Србија 2014. – 2020. 
Општина Бач позива све заинтересоване да се пријаве, број је ограничен на 25 учесника, а пријаве за учешће можете послати на адресу: fedccnet@bac.rs

ПОЗИВ НА РАДИОНИЦУ У СКЛОПУ ПРОЈЕКТА FED CCNET НА ТЕМУ: ИПАРД ФОНДОВИ

ПОЗИВ НА СЕМИНАР "РАДНИ ОДНОС - ПРАВА И ОБАВЕЗЕ"

Општинa Бач, у партнерству са ЈКП ''Тврђава'' Бач и Удружењем ''Ромско удружење општине Бач'', реализује пројекат ''Подршка инклузији Рома кроз запошљавање'' у оквиру програма ЕУ подршка инклузији Рома који финансира Европска унија, а који спроводи Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина. Циљ пројекта је смањење сиромаштва и подстицање социјалног укључивања рањивих група становништва у општини Бач кроз изградњу њихових капацитета и запошљивости те кроз сарадњу релевантних локалних актера који учествују у креирању ефикасних локалних политика у области запошљавања, са фокусом на ромску популацију.
тера који учествују у креирању ефикасних локалних политика у области запошљавања, са фокусом на ромску популацију.
У оквиру овог пројекта организујемо дводневни семинар на тему Радни однос - права и обавезе. Семинар ће водити еминентни стручњак у овој области, а теме које ће бити обрађене односе се на правну регулативу и основна права и обавезе из Закона о раду, Заштита на раду, права из социјалног и здравстевног осигурања и друго.
Овим путем позивамо све заинтересоване да се пријаве за учешће на семинару који ће се 28. и 29.09.2020. године са почетком у 10 часова и одржаће се у малој сали Културног центра у Бачу (Трг др Зорана Ђинђића 4)
Све информације и пријаве могу се добити у Општинској управи Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2, 02/6070-075 локал 149, е-пошта: nikola.banjac@bac.rs
 

ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА

Поводом почетка нове школске године 2020/2021. ђацима који крећу у први разред основне школе уручене су ђачке торбе.
Заменица председника општине Бач госпођа Марина Балабан и помоћник председника општине Бач господин Никола Вулетић данас су у основним школама на територији целе општине Бач, најмлађим основцима традиционално уручили поклоне поводом почетка школске године. Као представник Црвеног крста додели у Бачу је присуствовао и господин Недељко Гутеша.
Они су овом приликом истакли да су изазови због пандемије вируса COVID-19 са којима се просветни радници и ђаци суочавају, ове године већи него икада, али да се надају да ће дугогодишње педагошко искуство које у раду са децом имају запослени у основним школама у Бачу, Вајској, Бођанима, Плавни, Бачком Новом Селу и Селенчи уз спој модерне технологије и наставе на даљину доприни одржавању континуираног квалитета основношколског образовања у општини Бач.

ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА
ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА
ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА
ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА
ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА
ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА
ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА
ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА
ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА
ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА
ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА
ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА
ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА
ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА
ПОДЕЉЕНЕ ШКОЛСКЕ ТОРБЕ ПРВАЦИМА

НАБАВЉЕНА ДВА НОВА МИДИБУСА

Поводом почетка нове школске године данас 01.09.2020. је испред зграде Општине Бач извршена примопредаја два нова мидибуса који ће се користити за превоз ђака.
Општина Бач је у сарадњи са Јавним комуналним предузећем "Тврђава" финансирала набавку два нова мидибуса, капацитета 32 + 1, чија је укупна вредност 22.615.781,18 динара.
Заменица председника Општине Бач, госпођа Марина Балабан је овом приликом истакла како ће ова инвестиција умногоме обогатити возни парк Одељења за саобраћај ЈКП "Тврђава" Бач, које у овом периоду године значајно доприноси релаксацији кућног буџета родитеља средњошколаца, са територије Општине Бач, која ће се и у будућности трудити да то буде један од приоритета.

НАБАВЉЕНА ДВА НОВА МИДИБУСА
НАБАВЉЕНА ДВА НОВА МИДИБУСА
НАБАВЉЕНА ДВА НОВА МИДИБУСА
НАБАВЉЕНА ДВА НОВА МИДИБУСА
НАБАВЉЕНА ДВА НОВА МИДИБУСА
НАБАВЉЕНА ДВА НОВА МИДИБУСА
НАБАВЉЕНА ДВА НОВА МИДИБУСА
НАБАВЉЕНА ДВА НОВА МИДИБУСА

ДРУГИ ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ У 2020 ГОДИНИ

Општина Бач у партнерству са Регионалном развојном агенцијом Бачка реализује локални пројекат ''Подстицање запошљавања теже запошљивих категорија у општини Бач'' у оквиру пројекта немачке развојне сарадње, који спроводи ГИЗ: ''Инклузија Рома и других маргинализованих група у Србији - Иницијатива за инклузију – фаза 2''.

У oквиру пројекта је предвиђена подршка послодавцима за запошљвање лица са територије општине Бач која припадају категорији тешко запошљивих (Повратници тражиоци азила, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, лица без квалификација/са ниским квалификацијама (највише 2 степен стручне спреме), вишкови запослених, млади до 30 година који су имали/имају статус детета без родитељског старања, без квалификација/са ниским квалификацијама (највише 2 степен стручне спреме), млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама, oсобе са инвалидитетом, жртве трговине људима, жртве породичног насиља, дугорочно незапослени (незапослени дуже од 1 године), жене старије од 50 година.
Овим путем обавештавамо све заинтересоване субјекте: сектор малих и средњих предузећа, предузетника, пољопривредних газдинстава као потенцијалне кориснике субвенција, а који послују на територији општине Бач, да је расписан јавни позив  за послодавце за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица са територије општине Бач из категорије теже запошљивих у 2020 години и да је отворен до 02.10.2020 године.

Текст јавног позива са пратећом документацијом можете преузети ОВДЕ

НАРЕДБА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОД 01.09.2020.ГОДИНЕ

На основу члана 41. и члана 43. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018), а у вези са Наредбом о проглашењу епидемије заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“ бр. 37/20), и члана  17. и 18. Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба на седници одржаној 01.09.2020. године доноси

НАРЕДБУ
о спровођењу следећих мера

1. Ради спречавања ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2  забрањују се јавна окупљања на целој територији Општине Бач на јавним местима у затвореном и отвореном простору – када се истовремено окупља више од 30 лица, с тим што растојање између присутних лица мора бити најмање 1,5m, односно на смака 4m2 може бити присутно једно лице.

2. Забрана окупљања  из тачке 1. ове наредбе траје док траје опасност од ширења болести COVID-19 изазване вирусом SARS-Cov-2 на територији Републике Србије.

 

Командант Штаба
Стева Панић с.р.
 

Pages