March 2018

ОБАВЕШТЕЊЕ

Данас, 02.03.2018. је пуштена 4. од укупно 8. стипендија.
Каснило се из разлога што нису сви ученици доставили ђачке књижице са полугодишта и студенти потврду да су оверили семестар.
ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ: МОЛЕ СЕ СВИ СТУДЕНТИ ДА НАЈКАСНИЈЕ ДО 09.03.2018. ДОСТАВЕ ПОТВРДУ ДА СУ ОВЕРИЛИ СЕМЕСТАР, У СУПРОТНОМ ЋЕ ИМ БИТИ ОБУСТАВЉЕНА СТИПЕНДИЈА.
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Канцеларија за локални економски развој општине Бач обавештава сва привредна друштва заинтересована да инвестирају на територији општине Бач да је Министарство привреде расписало следеће јавне позиве :
- Јавни позив за програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2018. години
Право да се пријаве на Јавни позив за доделу бесповратних средстава и право да поднесу захтев за кредит код Фонда, имају предузетници, микро, мали и средњи привредни субјекти и задруге који су регистровани у Агенцији за привредне регистре, а који доставе званичне финансијске извештаје за претходне две године у којима није исказан нето губитак и који испуњавају услове из Програма. Услов који се односи на достављање финансијских извештаја, не примењује се на предузетнике који немају обавезу достављања тих извештаја (предузетници који воде просто књиговодство и предузетници који паушално плаћају порез).
http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-program-podsticanja-preduzetnistva-kroz-razvojne-projekte-u-2018-godini/
 
- Јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2018. години
Право да се пријаве на Јавни позив имају предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније у 2017. години.
http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2018-godini/
 
Такође, Национална служба за запошљавање расписала је Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца за запосленог у 2018. години
Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити
послодавац под следећим условима:
-да припада приватном сектору(удео приватног капитала у власничкој структури100%);
-да у последњих 24 месеца измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање у законским роковима;
-да у последњих 24 месецa није био евидентиран у регистру дужника принудне наплате Народне банке Србије;
-да је измирио уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;
-да има план усавршавања запосленог са предлогом извођача обуке са прилозима који подразумевају акредитован програм обуке, која је предмет захтева послодавца; поседовање свих потребних услова за реализацију обуке у погледу просторно-материјално-техничких услова и кадровских капацитета;
-да у програм  обуке укључи запосленог који је у радном односу на неодређено време у трајању од најмање 24 месеца пре подношења захтева за учешће у финансирању обуке.
http://www.nsz.gov.rs/live/info/konkursi/konkurs-nsz/javni_poziv_za_u_e__e_u_finansiranju_programa_obuke_za_potrebe_poslodavca_za_zaposlenog_u_2018._godini.cid43515?languageId=1

页面