ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

Ради провере редовности похађања наставе за децу за коју се остварује право на дечији додатак а у складу са ставом 12. , члан 26. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/2017. и 50/2018) потребно је до краја месеца септембра доставити информацију о упису у образовне установе за децу која су први пут школске 2019/2020 године уписана у предшколску установу, основну школу или средњу школу. Информацију је потребно доставити и за децу која су у току основношколског/средњошколског образовања а од школске 2019/2020 године променила образовну установу.

Подсећамо кориснике дечијег додатка да је потребно да сваку промену од утицаја на право пријаве у року од 15 дана од дана настанка промене па тако и информацију о престанку основношколског образовања уколико дете није уписано у средњу школу или о престанку средњошколског образовања.

Информација о упису у/промени образовне установе или информација о престанку образовања се доставља поштом на адресу Општинска управа Бач, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, Служба дечије заштите ,Трг др Зорана Ђинђића 2 Бач или лично у зграду ОУ Бач-канцеларија број 12.