НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ ДОСТУПНА ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ НА ПОРТАЛУ ЛПА

Од 17. јула 2020., на Порталу ЛПА (lpa.gov.rs) омогућено је електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2019. и 2020. годину.
Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јула 2020. године истиче рок за подношење пријаве за 2020. годину.
Напомене у вези уноса података у пријаву - Образац 1:

  • потребно је у пријави навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца),
  • уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара),
  • у поље „јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност“ уноси се укупан број јединица локалних самоуправе, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност,
  • пријаве за претходну 2019. годину, подносе се за период од 07. до 31. децембра.

Сви предузетници и правна лица су у обавези да поднесу пријаву на Обрасцу 1 преко Портала ЛПА за 2019. (период од 07. до 31. децембра 2019.) и 2020. годину.
У случају не подношења пријаве и  не плаћање накнаде прописане су казнене одредбе чланом 274. Закона о накнадама за коришћење јавних добара ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018, 49/2019 и 86/2019 - усклађени дин. изн.).