September 2022

РАСПИСАН КОНКУРС ОПШТИНЕ БАЧ, СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ

Канцеларија за пољопривреду општине Бач обавештава јавност да је Комисија буџетског фонда Општине Бач за развој пољопривреде, расписала конкурс за доделу субвенција за суфинансирање инвестиција у физичку имовину пољопривредних газдинстава те позива све заинтересоване пољопривреднике да аплицирају на истом. Конкурс је отворен до утрошка средстава а најкасније до 28.10.2022. год.
Сва потребна документација као и текст огласа можете пронаћи на следећем линку:  https://bac.rs/sr/konkurs-za-dodelu-subvencija Сви заинтересовани се за неопходну помоћ приликом аплицирања могу обратити сарадницима у Канцеларији за пољопривреду на бр.тел. 021-6070 075 локал 147 или лично у канцеларији 213 Општинске управе Бач.

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ БАЧ

Општина Бач је расписала Јавни позив за подношење иницијативе за доделу Награде Општине Бач, Посебног јавног признања Општине Бач и Спортског признања Општине Бач за 2022. годину.
Иницијативу за доделу Награде Општине Бач, Посебног јавног признања Општине Бач и Спортског признања Општине Бач, Комисији за признања могу поднети предузећа и други привредни субјекти, установе и јавне службе, удружења грађана, групе грађана и појединци, одборници у Скупштини општине, државни органи и органи локалне самоуправе.
У иницијативи је обавезно нагласити категорију (и врсту награде, односно признања) за коју подносиоци иницијативе преглажу појединца или организацију. Предлог са образложењем се подноси у писаној форми и обавезно садржи податке о делу и/или резултату појединца или правног лица. За физичка лица је, уз образложење, потребно навести: име и презиме, адресу, занимање и кратку радну биографију, а за правна лица, и др: назив, седиште, делатност и пословне, друштвене и др. успехе.
Необразложене иницијативе сматраће се непотпуним и неће бити разматране.
Образложена иницијатива за доделу Награде, Посебног јавног признања и Спортског признања подноси се најкасније до петка, 30. септембра 2022. године и доставља се у затвореној коверти на адресу: Општинска управа Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач са назнаком: „За Комисију за признања“. Уколико се иницијативе подносе поштом валидан је датум поштанског жига - предаје писмена на пошти.
Одлуку о додели Награде, Посебног јавног признања и Спортског признања доноси Скупштина општине Бач на предлог Комисије за признања.
Награда, Посебно јавно признање  и Спортско признање се додељују поводом Дана Бача.

Текст јавног позива 

Одлука о основним критеријумима за доделу награде

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

Ради провере редовности похађања наставе за децу за коју се остварује право на дечији додатак, обавештавају се корисници права да је неопходно, најкасније до краја септембра,  донети потврде о упису у образовну установу у школској 2022/2023 години. Потврде се доносе само уколико је дете ове године први пут уписано у предшколску установу, први разред основне школе, први разред средње школе или уколико је дете променило образовну установу.
Подсећамо кориснике дечијег додатка да је потребно да сваку промену од утицаја на право пријаве у року од 15 дана од дана настанка промене па тако и информацију о престанку основношколског образовања или о престанку средњошколског образовања.
Информација о упису/промени образовне установе или информација о престанку образовања се доставља поштом на адресу Општинска управа Бач, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, Служба дечије заштите ,Трг др Зорана Ђинђића 2 Бач или лично у зграду ОУ Бач-канцеларија број 9.

OБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА ПОКРАЈИНСКОГ ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Канцеларија за пољопривреду општине Бач обавештава све пољопривреднике да је Покрајински фонд за развој пољопривреде расписаo нове кредитне конкурсе за доделу и инвестиције у физичку имовину у примарној, биљној и сточарској производњи. 

 • КОНКУРС за доделу кредита за куповину семенске робе, ђубрива и заштитних средстава у пољопривреди у 2022. години 
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2022. години 
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система и опреме за наводњавање и бушење бунара у 2022. години 
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку опреме за сточарске фарме у 2022. години
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку пчелињих ројева, кошница и опреме за пчеларство у 2022. години
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2022. години 
 • КОНКУРС за доделу кредита за финансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору прераде воћа, грожђа и поврћа у 2022. години
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових система противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2022 години 
 • КОНКУРС за доделу кредита за изградњу објеката и набавку опреме намењене складиштењу житарица, воћа и поврћа (силоса, подних складишта, хладњача) у 2022. години 
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетне телади и прасади за тов у 2022. години
 • КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетних приплодних грла у говедарству, овчарству, козарству и свињарству у 2022 години 
 • КОНКУРС за доделу кредита за куповину пољопривреног земљишта до 5 хектара у 2022. години
 • КОНКУРС за доделу кредита за за подизање вишегодишњих засада воћа и винограда у 2022. години

Сви конкурси су отворени од 17.9. до 31.10.2022. године.

Више информација  се налази на линку покрајинског фонда: https://www.fondpolj.vojvodina.gov.rs/konkursi-cyr.html

Сви заинтересовани се за неопходну помоћ приликом аплицирања могу обратити сарадницима у Канцеларији за пољопривреду на бр. тел. 021-6070 075 локал 147 или лично у канцеларији 213 Општинске управе Бач.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се грађани општине Бач да је дана 07.09.2022. године тачно у 12 часова предвиђено оглашавање сирене за јавно узбуњивање на подручју територије општине Бач, емитовањем сигнала једноличног тона од 60 секунди (ЗНАК ЗА ПРЕСТАНАК ОПАСНОСТИ) .
Оглашавање сирене вршиће се тромесечно сваке прве среде у трећем месецу текућег квартала, а све у складу са обавезама проистеклим из акта Сектора за ванредне ситуације и Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама.

页面