August 2023

OБАВЕШТЕЊЕ О СПАЉИВАЊУ ЖЕТВЕНИХ ОСТАТАКА

Канцеларија за пољопривреду Oпштине Бач у циљу подизања свести о штетности спаљивања жетвених остатака  апелује на пољопривреднике да то не чине и подсећа их на вишеструку корист од заоравања жетвених остатака пшенице, јечма, предстојећих кукуруза, соје као и осталих култура које се гаје на нашим пољима.
Спаљивање жетвених остатака представља акт најбезумније радње у пољопривредној производњи, а по постојећим законским прописима је строго забрањено. Спаљивање значи потпун губитак органске материје и азота. Осим губитака у органској материји ватра уништава корисне чланове живог света у земљи, угрожава дивљач, загађује околину и представља велику опасност због могућности неконтролисаног ширења пожара.
Заоравање жетвених остатака биљне производње има низ предности. Заоравањем се биљни остаци укључују у процес кружења органске материје у земљишту, стимулира се биолошка активност земљишта и позитивно утиче на структуру и водно-ваздушне и топлотне особине земљишта. Поред тога, на тешком земљишту органски остаци побољшавају интерну дренираност у слоју у који су унети.

Пољопривредници се упозоравају на законске обавезе власника/корисника пољопривредног земљишта прописане чл. 59. Закона о пољопривредном земљишту земљишту („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008 – др. закон , 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. закон) да су у обавези да земљиште користе као добар домаћин и по правилима кодекса добре пољопривредне праксе, која су конкретизована Правилником о кодексу добре пољопривредне праксе („Сл. гласник РС“, бр. 23/2023).
Такође, указује им се и на све правне последице услед спаљивања жетвених остатака, а које се састоје у прекршајној одговорност и прописаној чл. 85. Закона о пољопривредном земљишту, те чл. 82. и 84. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закони), као и на правну последицу прописану одредбом чл. 26. ст. 2. тач. 4. подтачка 15) Правилника о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Сл. гласник РС“, бр. 25/2023), а то је одређивање пасивног статуса регистрованом пољопривредном газдинству, које тада не може да остварује мере за подстицање развоја пољопривредне производње.
 

OБАВЕШТЕЊЕ О СПАЉИВАЊУ ЖЕТВЕНИХ ОСТАТАКА

РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Везано за Попис пољопривреде 2023, обавештавају се заинтересована лица да је Републички завод за статистику објавио Ранг листу пријављених кандидата за пописиваче .
Ранг-листу кандидата може се видети - овде
Кандидати који се позивају у другу фазу селекције на Ранг-листи имају наведен термин и место за предају документације и интервју.
Сматра се да су објављивањем ове Ранг-листе сви кандидати који су конкурисали за посао пописивача обавештени о резултатима прве фазе селекције, и о томе када и где кандидати који су ушли у другу фазу селекције треба да дођу ради предаје тражене документације и интервјуа.
Документација коју је потребно донети на интервју се може видети - овде

Напомена: У случају да се не одазове довољан број кандидата потребних за обуку, редом ће, телефоном и имејлом, бити позивани кандидати „испод црте“ (кандидати који нису у првом кругу позвани на предају документације и интервју), док се не обезбеди потребан број кандидата за обуку.

Прелиминарна листа кандидата за пописиваче који се позивају на обуку биће објављена на сајту Републичког завода за статистику, 1. септембра 2023. године, у 16:00 часова.

 

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ

У Попису пољопривреде 2023.  биће ангажовано око 3 000 пописивача.
Јавни позив (конкурс) за пријављивање кандидата за пописиваче објављује се 15. августа 2023. године у 8.00 часова на веб-сајту Завода (stat.gov.rs) и сајту Пописа (popispoljoprivrede.stat.gov.rs), као и у средствима јавног информисања.
Грађани који су заинтресовани за рад у Попису у својству пописивача могу да се пријаве искључиво попуњавањем електронске пријаве на поменутим сајтовима, од 15. августа (од 8.00 часова) до 21. августа (до 20.00 часова) 2023. године. 
Услови које кандидати треба да испуне су следећи:

  • држављанство Републике Србије,
  • пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији;
  • најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве;
  • стечено најмање трогодишње средње образовање;
  • да кандидат није осуђиван, да против њега није покренута истрага и да се против њега не води кривични поступак.

Подразумева се познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) и могућност приступа интернету током периода ангажовања.
Процес селекције пријављених кандидата се врши у три фазе:

  1. Избор пријављених кандидата за пописиваче за предају документације и интервју;
  2. Рангирање према бодовима оствареним приликом пријаве и на интервјуу;
  3. Селекција након оствареног успеха на обуци.

Детаљна објашњења у вези са ангажовањем пописивача могу се наћи у Процедури за избор пописивача.

Од 2000. до данас, Европска Унија донирала је више од 3.6 милијарди евра Србији.
Средства су коришћена за подршку развоја, квалитета живота и реформи у следећим сферама: цивилна заштита, заштита од поплава и помоћ поплављеним подручјима,  образовање, повезаност, заштита околине, здравствена заштита и заштита потрошача, култура, владавина права, локални развој, послови и привредни раст, јавна администрација, миграције, управљање јавним средствима, цивилно друштво и медији, социјална инклузија, омладина и спорт. ЕУ подршка је имплементирана кроз сарадњу са Владом Републике Србије.
Европска Унија је донирала Србији више развојних средстава него сви други интернационални донатори заједно.

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

Ради провере редовности похађања наставе за децу за коју се остварује право на дечији додатак, обавештавају се корисници права да је неопходно, најкасније до 10. септембра,  донети потврде о упису у образовну установу у школској 2023/2024 години. Потврде се доносе само уколико је дете ове године први пут уписано у предшколску установу, први разред основне школе, први разред средње школе или уколико је дете променило образовну установу.
Подсећамо кориснике дечијег додатка да је потребно да сваку промену од утицаја на право пријаве у року од 15 дана од дана настанка промене па тако и информацију о престанку основношколског образовања или о престанку средњошколског образовања.
Информација о упису/промени образовне установе или информација о престанку образовања се доставља поштом на адресу Општинска управа Бач, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, Служба дечије заштите, Трг др Зорана Ђинђића 2 Бач или лично у згради ОУ Бач-канцеларија број 9.

JАВНИ ОГЛАС ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ ДО ПРИВОЂЕЊА НАМЕНИ У ОПШТИНИ БАЧ

„Канцеларија за пољопривреду општине Бач обавештава све заинтересоване грађане да је расписан Оглас за издавање у закуп неизграђеног грађевинског  земљишта у пољопривредне сврхе  до привођења намени.

За све информације можете се обратити у Канцеларији за пољопривреду или на телефон 021/6070-075, локал бр.146.“

 

附件大小
PDF icon Текст огласа1.79 MB
文件 Пријава15.58 KB