Обавештење о пријави некатегорисаног смештаја

На основу члана 12. Закона о угоститељству („Службени гласник РС", бр. 17/19) угоститељ који пружа услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту дужан је да пре отпочињања обављања делатности, на прописан начин поднесе пријаву јединици локалне самоуправе на чијој територији се објекат налази.

У складу са овим чланом потребно је поднети Пријаву са Прилогом 1- за некатегорисани  објекат на писарницу Општинске управе општине Бач, Трг Др Зорана Ђинђића 2.

У случају да угоститељ жели да учествује у шеми доделе ваучера корисницима, након извршене евиденције код локалне самоуправе, потребно је да поднесе Захтев за уверење из евиденције некатегорисаних објеката, који се може преузети на сајту општине. Уз Захтев је потребно приложити копију решења из АПР као и уплаћену административну таксу.

Након одобреног Захтева, општинска управа Бач ће угоститељу издати Уверење којим се потврђује да је извршено евидентирање некатегорисаног угоститељског објекта код општинске управе.

За више информација можете се обратити на мејл адресу:
jelena.kovacevic@bac.ls.gov.rs и контакт телефон 021/6070-075 лок.147  Јелена Ковачевић