ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 09. септембра 2020. године, одржана је 1. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 08:00 часова, по позиву председника општине Бач. Секретар Скупштине Тања Мијић и заменик секретара Скупштине Јарослав Кућенич, образложили су предложене акте.
Седницом је председавао председник општине Бач, Стева Панић.
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

 1. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о приступању промени Статута општине Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 2. УТВРДИЛО ЈЕ Извештај Комисије за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице на подручју општине Бач о одржаним изборима 21.06.2020. године за чланове Савета Месних заједница Бач, Бачко Ново Село и Плавна и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање;
 3. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о усвајању Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за територију општине Бач за 2020. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 4. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о завршном рачуну буџета општине Бач за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 5. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о усвајању Извештаја о извршењу буџета општине Бач за период од 01.01 – 30.06.2020. године и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 6. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о радноправном статусу изабраних и постављених лица у општини Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 7. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о измени Одлуке о накнадама, путним трошковима и другим примањима одборника Скупштине општине, чланова Општинског већа и чланова радних тела Скупштине општине Бач, Општинског већа и председника општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 8. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о Општинском правобранилаштву општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 9. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Одлуку о начину покрића губитка за 2019. годину Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач и упутило Скупштини Општине на разматрање и усвајање ;
 10. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о измени Одлуке о стипендирању студената и ученика средњих школа са пребивалиштем на територији општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 11. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о измени Одлуке о награди општине и осталим јавним признањима општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 12. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Бач за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 13. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Бачко Ново Село за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 14. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Бођани за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 15. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Вајска за 2019. годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 16. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Плавна за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 17. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Селенча за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 18. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Народне библиотеке Вук Караџић Бач за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 19. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Туристичке организације општине Бач за 2019. Годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 20. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Центра за Социјални рад општине Бач за 2019. годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 21. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију „Бачка Тврђава“ Бач за 2019. годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 22. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач за 2019. годину и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 23. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о образовању Локалног координационог тела за социјално укључивање Рома и Ромкиња и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 24. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Одлуке о измени Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Бач“ Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 25. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о образовању Комисије за представке и жалбе и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 26. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о образовању Комисије за равноправност полова и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 27. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о образовању Савета за младе и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 28. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о образовању Савета за привреду, финансије и друштвене делатности и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање;
 29. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о образовању Савета за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 30. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о образовању Савета за праћење примене етичког кодекса и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 31. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач;
 32. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 33. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Центра за социјални рад општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 34. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Центра за социјални рад општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 35. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 36. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Туристичке организације општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 37. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Управног одбора Установе за спорт и рекреацију „Бачка Тврђава“, Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 38. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Надзорног одбора Установе за спорт и рекреацију „Бачка Тврђава“, Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 39. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 40. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Пољопривредне школе Бач; и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 41. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Вук Караџић“ Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 42. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о измени Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе „Свети Сава“ Плавна и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 43. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о именовању чланова Савета за запошљавање општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 44. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о постављењу чланова Општинског штаба за ванредне ситуације и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 45. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о измени Решења о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;
 46. УТВРДИЛО ЈЕ Предлог Решења о измени Решења о формирању Комисије за прибављање непокретних ствари у јавну својину и отуђење непокретних ствари из јавне својине општине Бач, као и уступање искоришћавања других имовинских права чији је титулар општине Бач и упутило Скупштини општине на разматрање и усвајање ;

Након тога председник Општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

 

ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА ПРВА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА