ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

Општини Бач је од стране Завода за равноправност полова АП Војводине одобрен пројекат за израду Локалног акционог плана за равноправност полова за период 2023 – 2025. Локални акциони план за родну равноправност (ЛАП) општине Бач је стратешко-плански документ који ће кроз реалиазацију активности подстаћи развој локалне заједнице, а нарочито унапредити положај жена у општини Бач. Локални акциони план за родну равноправност општине Бач се доноси на период од три године 2023- 2025, па ће бити дизајниран тако да на најбољи начин одговори на уочене изазове и подстакне локалне предности. ЛАП ће бити усаглашен са нормативним и стратешким оквиром за родну равноправност у Србији, а пре свега са Законом о родној равноправности, Националном стратегијом за родну равноправност у Србији 2021- 2030. као и Планом развоја општине Бач за период 2022-2028 . Општина Бач ће у наредном периоду формирати радну групу која ће бити задужена за израду овог планског документа, а предвиђено је исти буде усвојен до маја 2023 године.

ОПШТИНИ БАЧ ОДОБРЕН ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗРАДУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ