ОПШТИНСКА УПРАВА

Управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне и административно-техничке послова за потребе Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа, врши Општинска управа.

Надлежност:

Општинска управа:
1) припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
2) извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
3) решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
4) обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
5) извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6) води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
7) обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
8) пружа помоћ месној заједници у обављању административно-техничких и финансијско-материјалних послова;
9) доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине, по потреби, а најмање једном годишње.

Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, закона, Статута општине Бач и других прописа и одлука које регулишу надлежност Општинске управе.

У поступку пред Општинском управом у којем се решава о правима и обавезама грађана и правних лица примењују се прописи који регулишу управни поступак.

Рад Општинске управе је доступан јавности и подложан критици и јавној контроли грађана на начин утврђен законом, Статутом општине Бач и овом Одлуком.

Општинска управа је у обавези да јавности омогући увид у свој рад према закону којим се уређује слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Јавност у раду Општинске управе може се искључити само изузетно, на основу посебне одлуке надлежног органа ради заштите војне, државне или службене тајне.

Начелник Општинске управе је овлашћен да даје информације о раду Општинске управе средствима јавног информисања, а може и да овласти друго запослено лице да то чини у име Општинске управе.
 

Општинском управом руководи начелник.

Општинска управа образује се као јединствени орган.
У Општинској управи образују се унутрашње организационе јединице за вршење сродних управних, стручних и других послова.

 Основне  организационе јединице:
1. Одељење за општу управу, друштвене делатности и  заједничке послове,
2. Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне и комунално стамбене послове,
3. Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој,
4. Одељење за  буџет и финансије

Посебна  организациона јединица:
-Кабинет председника општине