СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ

Извод из Статута општине Бач ("Сл. лист општине Бач", бр. 2/201938/2020, 24/2023)

Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и  статутом.

Састав Скупштине општине
Скупштину општине чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Статутом Општине Бач.
Скупштина општине  има 25 одборника.

Одборници се бирају на четири године.

Конституисање Скупштине
Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине општине и постављењем секретара Скупштине општине.
Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
Председник Скупштине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.
Секретар има  заменика који га замењује у случају његове одсутности.
Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар

shema-so.jpg

Надлежност Скупштине општине:

Скупштина општине, у складу са законом:

1) доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4) доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом;
5) доноси просторни и урбанистичке план Општине;
6) доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине;
7) бира и разрешава локалног омбудсмана;
8) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9) образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине;
10) оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала,  ради заштите општег интереса;
11) оснива установе и организације у области, предшколског образовања и васпитања, основног образовања и културе од значаја за општину и за припаднике свих националних заједница, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, омладине, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање;
12) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом;
13) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
14) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
15) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
16) бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
17)  усваја Кадровски план;
18)  уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику,  прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;
19)  доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине;
20) доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања;
21) ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;
22) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
23) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
24) доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о привођењу пашњака другој култури;
25) доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на територији Општине;
26) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;
27) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака,
уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом;
28) доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, укључујући и купање;
29) доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Општине, може основати канцеларију за младе;
30) доноси програм и план енергетске ефикасности;
31) одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и  о преносу права својине на другог носиоца права јавне својине;
32) одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;
33) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Општине, даје сагласност на концесиони акт;
34) образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања;
35) образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;
36) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
37) утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
38) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
39) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
40) даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
41) оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
42) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
43) предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист Општине;
44) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
45) разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
46) одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и другим организацијама;
47) информише јавност о свом раду;
48) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије или аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу;
49)  организује службу правне помоћи грађанима;
50)  уређује организацију и рад мировних већа;
51)  утврђује празник Општине;
52) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
53) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних признања и почасних звања;
54) одлучује о називима улица, тргова,  заселака и других делова насељених места;
55) разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
56) разматра извештаје Савета за међунационалне односе;
57) разматра извештај о раду локалног омбудсмана,
58) усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);
59) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
60) именује Општинску Изборну комисију за спровођење избора за одборнике скупштине општине, у складу са законом.
61) обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.

Телефон: 021/6070-075
Факс: 021/6070-330
e-mail: skupstina@bac.rs

 

Статут Општине Бач ( Службени лист Општине Бач 2/2019 )
Одлука о измени Статута Општине Бач ( Службени лист Општине Бач 38/2020 )
Одлука о изменама и допунама Статута Општине Бач ( Службени лист Општине Бач 24/2023 )

Пословник Скупштине Општине Бач ( Службени лист Општине Бач 23/2019 )
Одлука о измени пословника Скупштине Општине Бач ( Службени лист Општине Бач 27/2019 )
Одлука о измени пословника Скупштине Општине Бач ( Службени лист Општине Бач 11/2023 )
Одлука о измени пословника Скупштине Општине Бач ( Службени лист Општине Бач 26/2023 )