НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Руководи и координира радом Општинске управе, планира, усмерава и надзире рад Општинске управе, усклађује рад организационих јединица и обезбеђује њено функционисање као јединственог органа, остварује сарадњу организационих јединица у оквиру Општинске управе. Доноси решења и друга акта из надлежности Општинске управе, врши избор, распоређује запослене и руководиоце организационих јединица, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у првом степену. Одговоран је за законито, стручно и благовремено извршавање послова Општинске управе  и решава сукобе надлежности између унутрашњих организационих јединица. Даје податке и обавештења о раду Општинске управе. Начелник Општинске управе заступа општинску управу. Обавља и друге послове у складу са законом, Статутом општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине.

в.д. Начелника Општинске управе Бач
 
Дражен Веиновић - дипломирани правник
Телефон: +381 21 6070 075 локал: 124
Е-mail: nacelnik@bac.rs
 
Заменик Начелника Општинске управе Бач
 
Јарослав Кућенич - дипломирани правник
Телефон: +381 21 6070 075 локал: 124
Е-mail:  jaroslav.kucenic@bac.rs