НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Радом Општинске управе руководи начелник.
Начелник Општинске управе представља управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу основних организационих јединица, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених и стара се о обезбеђивању услова за рад, доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе уз сагласност Општинског већа.
За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине и Општинском Већу.
Начелник Општинске управе има заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
За свој рад и рад Општинске управе заменик начелника одговоран је Скупштини општине и Општинском већу.

начелник Општинске управе  Анђелко Кордић, дипл правник
Телефон: +381 21 770 075 локал: 124
Е-mail: nacelnik@bac.rs