РУКОВОДИОЦИ ОДЕЉЕЊА

I ) Одељење за општу управу и друштвене делатности

Руководилац: Наташа Будић
Телефон: +381 21 770 075 локал: 148
Е-mail: natasa.budic@bac.rs

Опис послова:

 • Организује и руковиди радом одељења,
 • обавља најсложеније послове из делокруга рада Одељења,
 • даје упутства извршиоцима за обављене послове,
 • прати прописе из надлежности Одељења,
 • даје мишљења у вези са истима и указује на промене прописа из надлежности Одељења,
 • остварује сарадњу са корисницима средстава у области друштвених делатности,
 • доставља писану иницијативу са свим битним елементима за израду нацрта предложеног акта начелнику општинске Управе,
 • остварује сарадњу и контаке са ресорним Секретаријатима у АП Војводине и Министарствима који су поверили одређене послове из области друштвених делатности општини у надлежност,
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.
 • Одговоран је за законитост тачност и ажурност приликом извршавања постављених циљева и радних задатака.

 

II) Одељење за заједничке послове

Руководилац: Биљана Стojчић
Телефон: 021/770-075 лок 149
Е-mail: biljana.stojicic@bac.rs

Опис послова:

 • Обавља послове из делокруга рада Одељења
 • врши организацију рада у одељењу,
 • непосредно координира рад извршилаца,
 • остварује сарадњу са установама из области културе, информисања и образовања и другим корисницима средстава у области друштвених  делатности, припрема  извештаје и информације за потребе органа општине,
 • прати прописе, указује на промене и стара се о благовременом усклађивању рада у одељењу са насталим променама,
 • обавља послове праћења изворних послова локалне самоуправе и стање остваривања права и обавеза грађана и правних лица пред општинском управом (ажурност решавања у управним стварима) и указује начелнику на неажурности у решавању управних и вануправних предмета,
 • доставља податке и информације од јавног значаја у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
 • потписује акта израђена у одељењу по овлашћењу начелника општинске управе,
 • по потреби учествује у раду Скупштине и Општинског већа,
 • остварује сарадњу и контакте са министарствима и покрајинским секретаријатима,
 • одговоран је за рад запослених и предузимање мера на физичко техничком обезбеђењу објекта имовине и лица, спровођење превентивних мера заштите од пожара и других мера за безбедност објеката, имовине и лица
 • по овлашћењу начелника општинске управе води дисциплинске поступке против запослених и изриче дисциплинске мере;
 • потписује акта из делокруга одељења;
 • обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе.

 

III) Одељење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове

Руководилац: Јурај Јаворњик
Телефон: +381 21 770 075 локал: 126
Е-mail: juraj.javornik@bac.rs

Опис послова:

 • Организује и руководи радом Одељења,
 • обавља најсложеније послове из делокруга рада Одељења,
 • даје упутства извршиоцима за обављене послове,
 • прати прописе из надлежности Одељења,
 • даје мишљења у вези са истима и указује на промене прописа из надлежности Одељења,
 • остварује сарадњу са корисницима средстава у области друштвених делатности,
 • доставља писану иницијатив са свим битним елементима за израду нацрта предложеног акта начелнику општинске Управе,
 • потписује сва акта решавајући у управном поступку које доноси Одељење,
 • остварује сарадњу и контаке са ресорним Секретаријатима у АП Војводине и Министарствима који су поверили одређене послове из области друштвених делатности општини у надлежност,
 • обавља и друге послове по налогу начелника општине  Управе.

Одговоран је за законитост тачност и ажурност приликом извршавања постављених циљева и радних задатака.

 

IV) Одељење за инспекциjске послове и комунално стамбене послове

Руководилац: Ненад Ковач
Телефон: 021/770-075 лок: 130
Е-mail: nenad.kovac@bac.rs

Опис послова:

 • Организује и руководи радом Одељења,
 • обавља најсложеније послове из делокруга рада Одељења,
 • даје упутства извршиоцима за обављене послове,
 • прати прописе из надлежности Одељења,
 • даје мишљења у вези са истима и указује на промене прописа из надлежности Одељења,
 • остварује сарадњу са корисницима средстава у области друштвених делатности,
 • доставља писану иницијативу са свим битним елементима за израду нацрта предложеног акта начелнику општинске Управе,
 • потписује сва акта решавајући у управном поступку које доноси Одељење,
 • остварује сарадњу и контаке са ресорним Секретаријатима у АП Војводине и Министарствима који су поверили одређене послове из области друштвених делатности општини у надлежност,
 • обавља и друге послове по налогу начелника општине  Управе.

Одговоран је за законитост тачност и ажурност приликом извршавања постављених циљева и радних задатака

 

V)  Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој

Руководилац: Јелена Ковачевић
Телефон: +381 21 770 075 локал: 147
Е-mail: jelena.kovacevic@bac.rs

Опис послова:

 • непосредно руководи и усмерава рад у Одељењу,
 • организује рад у извршавању послова из делокруга Одељења,
 • обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, врши надзор и контролу у извршавању послова и Одељења и радника,
 • обавља правне и најсложеније послове из делокруга рада Одељења,
 • стара се о правилном распореду послова запослених и иницира дисциплински поступак против запослених који учине повреду радних обавеза и дужности,
 • присуствује седницама Општинског већа и Скупштине општине,
 • прати примену прописа о државној управи, Закона о општем управном поступку, Закона о привредним друштвима, Закона о пољопривредном земљишту, Закона о планирању и изградњи као и другим прописима, које дотичу делокруг одељења
 • Потписује акта из делокруга  Одељења
 • Израђује нормативна акта из делокруга Одељења и врши друге стручне послове за потребе Скупштине општине, председника општине и општинског већа.
 • Врши и друге послове по наређењу начелника Општинске управе

Одговорност за законит рад, за тачност и ажурност у извршавању постављених  радних циљева и задатака.

 

VI) Одељење за финансије, буџет и локалне јавне приходе

Руководилац: Анна Гутеша
Телефон: +381 21 770 075 локал: 142
Е-mail: anna.gutesa@bac.rs

Опис послова:

 • врши организацију рада у одељењу,
 • непосредно координира рад извршилаца,
 • остварује сарадњу са корисницима средстава у области привреде, финансија и буџета,
 • прати прописе, указује на промене и стара се о благовременом усклађивању рада у одељењу са насталим променама,
 • потписује акта израђена у одељењу по овлашћењу начелника општинске управе,
 • учествује у раду Скупштине и Општинског већа,
 • остварује сарадњу и контакте са министарствима и покрајинским  секретаријатима,
 • разрађује смернице за припрему буџета,
 • анализира захтеве за финансирање корисника буџетских средстава, предлаже износе апропријација који се уносе у нацрт буџета,
 • прати извршење буџета у односу на план корисника буџетских средстава,
 • даје препоруке корисницима буџетских средстава,
 • утврђује квоте корисницима средстава буџета, врши контролу преузетих обавеза ради утврђивања усклађености са донетим буџетом, одобрава их и прослеђује у трезор,
 • прати примања и издатке буџета,
 • правдање наменских средстава пратећом документацијом,
 • припрема нацрте Одлуке о привременом финансирању, Одлуке о буџету и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету (допунски буџет),
 • обавља сложене финансијско - материјалне и студијско - аналитичке послове из области  буџета,
 • сагледава материјално - финансијски положај буџетских корисника и предлаже предузимање мера,
 • потписује акта из делокруга одељења;
 • и обавља и друге послове по налогу руководиоца Одељења и  начелника Општинске управе.