ОПШТИНСКА УПРАВА

Општинска управа, у складу са законом и Статутом Општине Бач:

 • припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће,
 • извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, Председника општине и Општинског већа,
 • решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине Бач,
 • обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине,
 • извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини,
 • обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће и
 • обавља и друге послове утврђене законом, Статутом, одлукама Скупштине општине и другим актима.


У оквиру општинске управе, као јединствене службе, ради вршења сродних послова, образоване су  следеће организационе јединице:

 1. Одељење за општу управу и друштвене делатности,
 2. Одељење за заједничке послове,
 3. Одењење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове,
 4. Одељење за инспекциске послове и комунално стамбене послове,
 5. Одељење за привреду, пољопривреду и економски развој,
 6. Одељење за буџет  и финансије.