ПОЉОПРИВРЕДА

Главне привредне карактеристике

Пољопривреда је основна привредна делатност у општини. Поред ове гране развијене су и агроиндустрија, грађевинарство, трговина и угоститељство.

Пољопривредна производња одвија се на површини од 16.000 хектара на приватном сектору, око 8.000 хектара у државном сектору и углавном је оријентисана на производњу и пласман примарних пољопривредних производа за прехрамбену индустрију. Општина располаже се и са преко 5.000 хектара под шумом која представља значајан природни ресурс.

У пољопривреди су традиционално заступљене културе соје, кукуруза, пшенице, сунцокрета и шећерне репе. Последњих година значајно је проширена производња соје јер је постојећа микро клима изузетно погодна за узгој ове пољопривредне културе. Због свега наведеног тренутно преовлађује ратарство, али свакодневно све већа газдинстава се окреће ка интензивнијем начину производње, подиже засаде јагода, малина или покреће повртарску производњу, како на отвореном, тако и на затвореном простору. Према подацима Општинске управе, значајнију површину представља и сирак метлаш, од којег се праве сиркове метле.

Агробизнис:

Могућности за улагање у агробизнис огледају се у домену органске производње, производње и прераде меда, узгоја јагодичастог воћа и сточарства. Због реалне сировинске основе, општина има предиспозиције и све предуслове за покретање прерађивачких капацитета за прераду и паковање ових пољопривредних производа.

  1. Пчеларство је значајно развијено на подручју општине Бач. Због изузетно разноврсне паше: багрем, уљана репица, врба, липа, сунцокрет, произвођачи са подручја других општина често своје кошнице довозе у Бач. Удружење пчелара Мостонга Бач, броји 42 члана, а циљ удружења је лакши пласман меда на тржиште. Годишња производња меда чланова овог удружења прелази 10.000 кг. У циљу развоја овог сектора, а на бази богате сировинске основе и квалитета меда, веома се оправданом сматра инвестиција која би се односила на отварање откупног центра за мед са пратећим елемнтима – прерада и пакерај меда и производа од меда.

  1. Повртарство - На територији општине Бач постоје одговарајући услови за организовање повртарске производње, захваљујући реци Дунав, каналској мрежи Дунав – Тиса - Дунав, који осигуравају квалитетно наводњавање повртарских усева. Постојећа производња поврћа у Општини Бач укључује све облике производње од баштенског и њивског начина производње до производње у заштићеном простору. Носиоци повртарске производње су пре свега породична пољопривредна газдинства.

  1. Општина је посебно профилисана ка органској производњи. Ова орјентација јој је омогућила позиционирање у овој бранши, посебно ако се узме у обзир производња започета у насељеном месту Селенча. Један од главних актера у овом сектору је и Центар за органску производњу који заједно са фирмом “Zdravo organic” има организоване површине са заснованим овим видом производње и прерађивачке елементе. У овој области су отворене многе могућности за потенцијално улагање (увећање површина под organic поврћем и воћем, повећање капацитета за дораду, паковање и дистрибуцију производа и сл).

  1. Воћарство и виноградарство - Према попису пољопривреде из 2012. године воцћарско-виноградарском производњом се бави 244 пољопривредних газдинстава. Заступљено је плантажно гајење које захвата 73% укупних површина под воцћем. Највише је површина под јабуком, шљивом и крушком, али и јагода, малина, купина, лешника и ораха.

  2. Сточарство у општини Бач је слабије развијено посебно ако се имају у виду све природне, тржишне и друге могуцћности које Општина има у овој производњи. Број услових грла стоке по хектару коришћеног пољопривредног земљишта у Општини од (0,3) мањи је у односу на регион Војводине (0,4) и просек Р. Србије који износи (0,6). Сточарима се сваке године, обезбеђује знатна површина државног пољопривредног земљишта коју остварују путем права пречег закупа.

  3. Уз помоћ локалне самоуправе, 2014. године је основана Специјализована Воцћарско-повртарска задруга "Бачка Јагода" Бач која окупља више од 30 задругара са овог подручја. Задругари се углавном баве производњом јагода а за потребе њиховог складиштења користе хладњачу складишног капацитета од око 50 т у индустријској зони. Локална самоуправе је путем средстава из ЕУ пројекта изградила и Центар за сушење воћа и поврћа који има капацитет сушења 250 кг свежег воћа и поврћа по дану, у објекту који има уведен HACCP стандард.

  4. Посебно је интересантна и производња сиркових метли. У Селенчи послује око 25 произвођача сиркових метли при чему Селенча уједно представља и највећег произвођача сиркових метли у Србији. Сировине се углавном набављају од локалних произвођача а 90% производа је намењено извозу.