ЈАВНИ УВИД

ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧ

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), и извештаја Комисије за планове Општине Бач, о извршеној стручној контроли нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације насеља Бач, године, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене  послове Општине Бач, излаже на:

Ј А В Н И   У В И Д
НАЦРТ  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА БАЧ
 

 1. На  Јавни увид  излаже се  Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Бач у периоду од 17. јуна 2024. године до 1. јула 2024. године.
 2. Нацрт Измене и допуне Плана генералне регулације насеља Бач , биће изложен у аналогном облику у холу (приземље) зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4, сваког радног дана од 10 до 15 часова, а у дигиталном облику на званичном сајту Општине Бач (www.bac.rs). Сва потребна обавештења о нацрту Плана, могу се добити у згради Општинске управе Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове (канцеларија број 13. у приземљу), трг Др Зорана Ђинђића број 2.
 3. Сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, могу подносити искључиво у писаној форми, Општинској управи Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине,  имовинско правне и комунално стамбене послове, преко писарнице или поштом, закључно са 1. јула 2024. године, до 14:00 часова.
 4. У току трајања јавног увида, дана  20. јуна 2024. године (четвртак), у периоду од 12 до 13 часова, одржаће се јавна презентација Нацрта ПДР-е КО Бач, у малој сали зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4.                
 5. По завршетку јавног увида, дана 8. јула 2024. године са почетком у 11 часова одржаће се јавна седница Комисије за Планове Општине Бач, у свечаној сали зграде општинске управе у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 2. Подносиоци писмених примедби на Нацрт Плана, могу тада пред Комисијом за Планове образложити своје примедбе.                                                                

ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНУ ЦЕЛИНУ "ДРЕВНИ БАЧ СА ТВРЂАВОМ"

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), и извештаја Комисије за планове Општине Бач, о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације за просторну целину „ДРЕВНИ БАЧ СА ТВРЂАВОМ“, број: 350-1-02/2023-IV-02 од 16.11.2023. године, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене  послове Општине Бач, излаже на:

Ј А В Н И   У В И Д
НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНУ ЦЕЛИНУ
„ДРЕВНИ БАЧ СА ТВРЂАВОМ“

 1. На  Јавни увид  излаже се  Нацрт Плана детаљне регулације за просторну намену „ДРЕВНИ БАЧ СА ТВРЂАВОМ“, у периоду од 5. јануара 2024. године до 5. фебруара 2024. године.
 2. Нацрт ПДР-е за просторну целину древни Бач са тврђавом, биће изложен у аналогном облику у холу (приземље) зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4, сваког радног дана од 10 до 15 часова, а у дигиталном облику на званичном сајту Општине Бач (www.bac.rs). Сва потребна обавештења о нацрту Плана, могу се добити у згради Општинске управе Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове (канцеларија број 13. у приземљу), трг Др Зорана Ђинђића број 2.
 3. Сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, могу подносити искључиво у писаној форми, Општинској управи Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине,  имовинско правне и комунално стамбене послове, преко писарнице или поштом, закључно са 5. фебруаром 2024. године.
 4. У току трајања јавног увида, дана  25. јануара 2024. године (четвртак) са почетком у 11 часова, одржаће се јавна презентација Нацрта ПДР-е КО Бач, у малој сали зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4.                
 5. По завршетку јавног увида, дана 8. фебруара 2024. год. са почетком у 11 часова одржаће се јавна седница Комисије за Планове Општине Бач, у свечаној сали зграде општинске управе у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 2. Подносиоци писмених примедби на Нацрт Плана, могу тада пред Комисијом за Планове образложити своје примедбе.
Naslov2: 
Графички део:

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021 ДО 2035.ГОДИНЕ

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,број 72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 и др закон, 9/20 и 52/21), и члана 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/19),  и члана 5. и 19. Закона о стратешкој  процени на животну средину ("Службени гласник РС", број 135/04 и 88/10), по овлашћењу Покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, излаже се на: 

ЈАВНИ  УВИД  НАЦРТ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021 ДО 2035.ГОДИНЕ

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 
 
Документи: 
 

РАНИ ЈАВНИ УВИД У МАТЕРИЈАЛ ЗА ИЗРАДУ РЕГИОНАЛНОГ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, као носилац израде Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине од 2021. до 2035. године, организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој простора, очекиваним ефектима планирања, и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми на адресу Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,  21 000 Нови Сад, у току трајања раног јавног увида, закључно са 15.12.2020. године.

МРЈУ – Регионални просторни план АП Војводине 2021-2035

графички прилог МРЈУ 1

графички прилог МРЈУ 2

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА НАСЕЉА ВАЈСКА (ПОТЕС УРБАРИЈАЛ)

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), и извештаја Комисије за планове Општине Бач, о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал), број: 350-1-02/2019-IV-02 од 26.08.2019. године, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене  послове Општине Бач, излаже на
 

ЈАВНИ   УВИД  НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СЕВЕРНОГ  ДЕЛА НАСЕЉА  ВАЈСКА  (ПОТЕС  УРБАРИЈАЛ)

ПЛАН

ЈАВНИ УВИД НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ЛОКАЦИЈА 1/А У КО БАЧ

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“,број 72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14), и члана 54. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015), и извештаја Комисије за планове Општине Бач, о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације радне зоне - локација  1А  у КО Бач, број: 350-1-09/2018-IV-02 од 06.08.2018. године, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене  послове Општине Бач, излаже на :

ЈАВНИ   УВИД   НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  РАДНЕ  ЗОНЕ  ЛОКАЦИЈА  1/А  У  КО  БАЧ

 1. На  Јавни увид  излаже се  Нацрт Плана детаљне регулације радне зоне – локација  1А  у КО  Бач,  периоду од  27. 08. 2018 . до  28. 09. 2018. године.
 2. Нацрт ПДР-е радне зоне – локација  1А  у КО Бач, биће изложен у аналогном облику у холу (приземље) зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4. сваког радног дана од 10 до 15 часова, а у дигиталном облику на званичном сајту Општине Бач (www.bac.rs). Сва потребна обавештења о Нацрту Плана, могу се добити у згради Општинске управе Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове (канцеларија број 9. у приземљу), трг Др Зорана Ђинђића број 2.
 3. Сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, могу подносити искључиво у писаној форми, Општиској управи Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине,  имовинско правне и комунално стамбене послове, преко писарнице или поштом, закључно са 28. 09. 2018. године.
 4. У току трајања јавног увида, дана 14. 09. 2018. год. (петак) са почетком у 11 часова, одржаће се јавна презентација Нацрта ПДР-е радне зоне – локација 1/А у КО Бач, у малој сали зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4.                                                    
 5. По завршетку јавног увида, дана 05. 10. 2018. год. са почетком у 11 часова одржаће се јавна седница Комисије за Планове Општине Бач, у свечаној сали зграде општинске управе у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 2. Подносиоци писмених примедби на Нацрт Плана, могу тада пред Комисијом за Планове образложити своје примедбе.
ПЛАН
Naslov2: 
ИЗВЕШТАЈ