ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА НАСЕЉА ВАЈСКА (ПОТЕС УРБАРИЈАЛ)

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 
АП  ВОЈВОДИНА
Општина Бач – Општинска Управа
Одељење за урбанизам, заштиту животне средине,
имовинско правне и комунално стамбене послове
 
 

Јавни увид за План детаљне регулације северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал)

 

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), и извештаја Комисије за планове Општине Бач, о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал), број: 350-1-02/2019-IV-02 од 26.08.2019. године, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене  послове Општине Бач, излаже на

 

Ј А В Н И   У В И Д

НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СЕВЕРНОГ  ДЕЛА

НАСЕЉА  ВАЈСКА  (ПОТЕС  УРБАРИЈАЛ)

 

  1. На  Јавни увид  излаже се  Нацрт Плана детаљне северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал), у периоду од  04.09.2019 . до  04.10.2019. године.
  1. Нацрт ПДР-е северног дела насеља Вајска, биће изложен у аналогном облику у холу (приземље) зграде К.П. Центра у Бачу, Трг Др Зорана Ђинђића број 4 и у ходнику МЗ Вајска, ул. М. Тита бр. 27,  сваког радног дана од 10 до 15 часова, а у дигиталном облику на званичном сајту Општине Бач (www.bac.rs). Сва потребна обавештења о Нацрту Плана, могу се добити у згради Општинске управе Бач, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове (канцеларија број 9. у приземљу), трг Др Зорана Ђинђића број 2.
  1. Сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, могу подносити искључиво у писаној форми, Општинској управи Бач, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове, преко писарнице или поштом, закључно са 04.10.2019. године.
  1. У току трајања јавног увида, дана  27.09.2019. год. (петак) са почетком у 11  часова, одржаће се јавна презентација Нацрта ПДР-е КО Бач, у малој сали зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4.                                                    
  1. По завршетку јавног увида, дана 11.10.2019. год. са почетком у 11 часова одржаће се јавна седница Комисије за планове општине Бач, у Свечаној сали зграде Општинске управе у Бачу, Трг Др Зорана Ђинђића број 2. Подносиоци писмених примедби на Нацрт Плана, могу тада пред Комисијом за Планове образложити своје примедбе.

 

НАПОМЕНА:

Због техничких ограничења веб сајта у максималној величини фајла, текстуални део и графички прилози су подељени у два дела, односно два фајла.

 

 

ПЛАН