ДОДАТНО ОБАВЕШТЕЊЕ УЗ ОГЛАС ЗА ЛИЦИТАЦИЈУ ДРЖАВНОГ ЗЕМЉИШТА

У циљу бољег разумевања израђених карата које приказују јавна надметања  садржана у Огласу за јавну лицитацију за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Бач, служба за пољопривреду издаје следећа упутства:

  • У катастарским општинама Бач и Бачко Ново Село, где постоје парцеле у сусвојини Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства и Aд Агробачка Бач- у стечају, сусвојинске површине су на картама обележене у целости, без приказа односно одвајања сусвојинског дела Агробачке Бач-у стечају.
  • Карте  са приказима јавних надметања за све катастарске општине су прегледно орјентационе, а не геодетско прецизне.

Крајњи рок за предају пријава за јавно надметање је 12,00 часова 11. децембра 2017. године. Моле се сва заинтересована лица која планирају да изврше предају документације за учествовање на лицитацији, да то ураде благовремено – и то најкасније до наведеног рока. Приликом сваке предаје документације врши се евидентирање времена предаје исте, тако да ће се уважити само оне пријаве које буду имале пријемни печат општине до 12,00 часова 11.децембра 2017.г.