ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 05.05.2020.ГОДИНЕ

На основу члана 17. и 18. Пословника о раду Штаба за ванредне ситуације, командант Штаба на седници одржаној 05.05.2020. године доноси ЗАКЉУЧАК

Почев од 4. маја 2020. године правна лица и предузетници који обављају делатност у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића ту делатност, односно пружање услуга могу да обављају, односно да послуживање корисника врше и непосредно у затвореном простору и у простору организованих башти на отвореном – уз примену превентивних мера прописаних овом одлуком и утврђених актом послодавца, сходно Одлуци о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење ("Службени гласник РС", бр. 39 од 21. марта 2020, 63 од 30. априла 2020.)

Правна лица и предузетници из става 1. овог Закључка дужна су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а посебно оне које се односе на спречавање ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (организовање процеса рада који обезбеђује одржавање социјалне дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица од стране запослених – за пружање услуга на отвореном, као и додатне мере, ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезну дезинфекцију просторија и подова, обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и рукавица и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору), и да у том смислу допуне посебан план примене мера а све у складу са Одлуком о посебним мерама пружања услуга у области трговине на мало, која обухвата продају хране и пића у угоститељским објектима и продају хране за ношење ("Службени гласник РС", бр. 39 од 21. марта 2020, 63 од 30. априла 2020.), као и другим актима Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање заразне болести COVID-19.

Примена свих превентивних мера траје док постоји опасност од ширења заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Надзор над спровођењем овог Закључка вршиће Одењење за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове преко Комуналне инспекције, као и друге надлежне службе.

Доношењем овог Закључка престају да важе све раније одлуке Општинског штаба за ванредне ситуације општине Бач, које се односе на рад субјеката из става 1. овог Закључка.

Командант Штаба
Борислав Антонић

ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 05.05.2020.ГОДИНЕ
ЗАКЉУЧАК ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАЧ ОД 05.05.2020.ГОДИНЕ