ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ

Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне послове и комунално стамбене послове Општинске Управе Бач, на основу члана 69 Закона о управљању отпадом ( „Сл. гласник РС“ бр.36/09 и 88/10, 14/2016 и  95/2018 – др.закон)

 

ОБЈАВЉУЈЕ
Обавештење о донетом решењу- дозволи за складиштење, третман и одлагање отпада

 

Заинтересована јавност може извршити увид у решење о издавању дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на локацији оператера  ДОО „ЈГП ПЕТОРОВИЋ ОТПАД“, сваког радног дана од 10:00-14:00 часова у просторјама ОУ Бач , улица Трг Др Зорана Ђинђића бр. 2, канцеларија бр. 13.

Мишљења и предлоге, у писаној форми можете доставити на адресу надлежног органа,  Одељење за  урбанизам,  заштиту  животне  средине,  имовинско  правне    послове   и комунално стамбене послове ОУ Бач, улица Трг Др Зорана Ђинђића бр. 2, канцеларија бр. 13, до 08.03.2021. године.