ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА ОПШТИНЕ БАЧ

Општина Бач је расписала Јавни позив за подношење иницијативе за доделу Награде Општине Бач, Посебног јавног признања Општине Бач и Спортског признања Општине Бач за 2022. годину.
Иницијативу за доделу Награде Општине Бач, Посебног јавног признања Општине Бач и Спортског признања Општине Бач, Комисији за признања могу поднети предузећа и други привредни субјекти, установе и јавне службе, удружења грађана, групе грађана и појединци, одборници у Скупштини општине, државни органи и органи локалне самоуправе.
У иницијативи је обавезно нагласити категорију (и врсту награде, односно признања) за коју подносиоци иницијативе преглажу појединца или организацију. Предлог са образложењем се подноси у писаној форми и обавезно садржи податке о делу и/или резултату појединца или правног лица. За физичка лица је, уз образложење, потребно навести: име и презиме, адресу, занимање и кратку радну биографију, а за правна лица, и др: назив, седиште, делатност и пословне, друштвене и др. успехе.
Необразложене иницијативе сматраће се непотпуним и неће бити разматране.
Образложена иницијатива за доделу Награде, Посебног јавног признања и Спортског признања подноси се најкасније до петка, 30. септембра 2022. године и доставља се у затвореној коверти на адресу: Општинска управа Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2, 21420 Бач са назнаком: „За Комисију за признања“. Уколико се иницијативе подносе поштом валидан је датум поштанског жига - предаје писмена на пошти.
Одлуку о додели Награде, Посебног јавног признања и Спортског признања доноси Скупштина општине Бач на предлог Комисије за признања.
Награда, Посебно јавно признање  и Спортско признање се додељују поводом Дана Бача.

Текст јавног позива 

Одлука о основним критеријумима за доделу награде