СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ

Секретар Скупштине стара се о обављању стручних и других послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад.

Секретар Скупштине присуствује седницама Скупштине и по потреби даје стручно мишљење у вези примене Пословника и других питања везаних за рад Скупштине.
Секретар Скупштине одговоран је за благовремено достављање обавештења, тражених података, списа и упутстава, када се они односе на делокруг и рад Скупштине.

Секретар Скупштине може да има заменика, који га замењује у случају његове одсутности или спречености да обавља своју дужност.

 

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БАЧ

ТАЊА МИЈИЋ, дипл. правник из Оџака

Tелефон: 021/770-075, лок 131

Факс 021/770-330

e-mail: sekretar@bac.rsРођена  25.11.1980. године у Новом Саду. Основну школу завршила је у Бачу, а средње образовање стекла је у гимназији 20. Октобар у Бачкој Паланци. Дипломирала на правном факултету у Новом Саду.

У августу 2006. године запослила се у Општинској управи Бач у својству приправника. После положеног стручног испита за рад у државним органима заснива радни однос у Општинској управи Бач на имовинско правним и нормативно правним пословима, а од 2014 године обавља послове руководиоца одељења за урбанизам, заштиту животне средине и имовинско правне послове,

Удата, мајка две девојчице.