Фебруар 2018

ПОМОЋ ЗА СТАНОВНИКЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

ПОМОЋ ЗА СТАНОВНИКЕ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ

Јуче, 20. фебруара, у камионе који су се упутили ка јужној српској покрајини Косову и Метохији утоварена је и донација становника општине Бач. Тако је, за донацију,  Мирослав Адамовић из Плавне из свог стада одвојио једну јуницу док је Небојша Милиновић из Бача определио једно теле. Такође, општински одбор Српске напредне странке Бач у циљу помоћи становницима Косова и Метохије обезбедио је помоћ у виду 8 грла оваца.

ДОНЕТ ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА КОМПЛЕКС ЈЕЗЕРО ПРОВАЛА

ЈЕЗЕРО ПРОВАЛА

На 14. Седници СО Бач, одржаној 7. Фебруара 2018. Године, донета је Одлука о доношењу Плана детаљне регулације туристичко-спортско-рекреативног комплекса „Језеро Провала“ у КО Вајска.
Поменутим Планом дефинисани су основна правила уређења, грађења и коришћења простора и његова детаљна намена а узимајући у обзир природне и створене услове у обухвату Плана сагледани су потенцијали и ограничења и предложена оптимална просторна и функционална организација.

ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ЛОКАЦИЈА 1А У КО БАЧ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АП ВОЈВОДИНА
Општина Бач – Општинска Управа
Одељење за урбанизам, заштиту животне средине
и имовинско правне послове.
 
Комисија за планове Општине Бач, на својој VII седници одржаној дана 19. јануара 2018. године на основу члана 45а Закона о планирању и изградњи ( "Службени Гласник Републике Србије", број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14), донела је закључак којим
 
ОГЛАШАВА
РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ РАДНЕ ЗОНЕ ЛОКАЦИЈА 1А У КО БАЧ