ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОРОДИЉЕ

Одлуком Уставног суда бр. IУз-60/2024 од 14. фебруара 2024. године („Службени гласник РС“, број 11/24) утврђено је да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/17, 50/18, 46/21-УС, 51/21-УС, 53/21-УС, 66/21, 130/21, 43/23-УС и 62/23) у делу који гласи: „одсуства због компликације у вези са одржањем трудноће, или“ и у делу који гласи:„уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем труноће“, није у сагласности са Уставом.

Тако да од 14. фебруара 2024. године, члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи: „Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства.“
Корисници права којима је решење достављено почев од 19. априла 2019. године могу поднети захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правноснажно, уколико сматрају да им је право повређено, у Пријемној кацеларији Општинске управе Бач или у канцеларији број 9, Трг др Зорана Ђинђића 2 Бач.

Захтев можете преузети ОВДЕ

Уз захтев је неопходно приложити копију картице текућег рачуна уколико је дошло до промене броја рачуна који је коришћен за исплату права као и очитану личну карту уколико су се подаци мењали.

Рок за подношење наведеног захтева истиче 14. августа 2024. године.

Службеник за послове друштвене бриге о деци
и послове борачко-инвалидске заштите
Биљана Вранешевић