ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНУ ЦЕЛИНУ "ДРЕВНИ БАЧ СА ТВРЂАВОМ"

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23), и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), и извештаја Комисије за планове Општине Бач, о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације за просторну целину „ДРЕВНИ БАЧ СА ТВРЂАВОМ“, број: 350-1-02/2023-IV-02 од 16.11.2023. године, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене  послове Општине Бач, излаже на:

Ј А В Н И   У В И Д
НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПРОСТОРНУ ЦЕЛИНУ
„ДРЕВНИ БАЧ СА ТВРЂАВОМ“

  1. На  Јавни увид  излаже се  Нацрт Плана детаљне регулације за просторну намену „ДРЕВНИ БАЧ СА ТВРЂАВОМ“, у периоду од 5. јануара 2024. године до 5. фебруара 2024. године.
  2. Нацрт ПДР-е за просторну целину древни Бач са тврђавом, биће изложен у аналогном облику у холу (приземље) зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4, сваког радног дана од 10 до 15 часова, а у дигиталном облику на званичном сајту Општине Бач (www.bac.rs). Сва потребна обавештења о нацрту Плана, могу се добити у згради Општинске управе Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове (канцеларија број 13. у приземљу), трг Др Зорана Ђинђића број 2.
  3. Сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, могу подносити искључиво у писаној форми, Општинској управи Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине,  имовинско правне и комунално стамбене послове, преко писарнице или поштом, закључно са 5. фебруаром 2024. године.
  4. У току трајања јавног увида, дана  25. јануара 2024. године (четвртак) са почетком у 11 часова, одржаће се јавна презентација Нацрта ПДР-е КО Бач, у малој сали зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4.                
  5. По завршетку јавног увида, дана 8. фебруара 2024. год. са почетком у 11 часова одржаће се јавна седница Комисије за Планове Општине Бач, у свечаној сали зграде општинске управе у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 2. Подносиоци писмених примедби на Нацрт Плана, могу тада пред Комисијом за Планове образложити своје примедбе.
Графички део: