OБРАСЦИ ЗАХТЕВА

1 Захтев за издавање информације о локацији
2 Захтев за издавање локацијских услова
3 Захтев за издавање грађевинске дозволе
4 Захтев за издавање решења о одобрењу извођења радова
5 Пријава радова
6 Изјава о завршетку израде темеља
7 Изјава о завршетку објекта у конструктивном смислу
8 Захтев за издавање употребне дозволе
9 Захтев за издавање дозволе o уклањању објекта односно дела објекта
10 Захтев за прикључење објекта на инфраструктуру