Март 2019

ОДРЖАНА 106. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 29. марта 2019. године одржана је 106. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 10:00 часова, по позиву председника општине Бач. Седници су поред чланова Општинског већа, присуствовали и запослени у општинској управи Бач, директор Установе за спорт и рекреацију, директорка Народне библиотеке „Вук Караџић“, представник Туристичке организације општине Бач, као и секретари месних заједница Бач, Бачко Ново Село, Бођани и Вајска, који су образложили предложене акте. 

Седницом је председавао председник општине Бач Борислав Антонић. 
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:

 • Донело Одлуку о расписивању јавног конкурса за подношење предлога програма удружења грађана из општине Бач у области развоја туристичких потенцијала општине Бач;
 • Донело Одлуку о расписивању јавног конкурса за подношење предлога програма удружења грађана из општине Бач у области пољопривреде и руралног развоја у 2019. години;
 • Донело Одлуку о расписивању јавног конкурса за подношење предлога програма удружења грађана из општине Бач у области заштите животне средине у 2019 години;
 • Донело Одлуку о оснивању Комисије за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима општине Бач;
 • Утврдило је Предлог Оперативног Плана одбране од поплава за воде II реда на територији општине Бач за 2019. годину и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.
 • Донело Решење о додели средстава по јавном конкурсу за финансирање програма удружења грађана из општине Бач у области социјалне заштите у 2019. години;
 • Донело Решење о образовању и именовању чланова Савета за јавну безбедност општине Бач;
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на извештај о раду и финансијском пословању Установе за спорт и рекреацију “Бачка тврђава” Бач за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на извештај о раду и финансијском пословању Народне библиотеке „Вук Караџић“ Бач за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на извештај о раду и финансијском пословању Туристичке организације општине Бач за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Бач за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Бачко Ново Село за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Бођани за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Вајска за 2018. годину и упутило га Скупштини Општине Бач на разматрање и усвајање;
 • Донело Решење о усвајању предлога стручне Комисије за одобравање програма у области спорта на територији општине Бач;

Након тога председник општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

 

ОДРЖАНА 106. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

КОНКУРСИ И СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Канцеларија за пољопривреду Општинске Управе Бач обавештава све заинтересоване  да је Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство расписао следеће конкурсе:

 • за доделу средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2019. години    ( рок за доставу документације 15.04.2019.  телефон за додатне информације  021/487-4430 од 10-14 часова)
 • за доделу средстава за подизање нових рибњака и реконструкцију постојећих на територији АП војводине за 2019. годину ( рок за доставу документације 15.04. 2019. телефон за додатне информације  021/4881-851 од 10-14 часова)
 • за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње, као и набавку прикључне механизације за органску производњу на територији АП Војводине у 2019. години   ( рок за доставу документације 15.04.и 01.11.2019 телефон за додатне информације  021/487-4601 од 10-14 часова)

Текст  ових конкурса  и  пријавну документацију можете преузети на сајту Покрајинског секретеријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство  www.psp.vojvodina.gov.rs

 

КОНКУРСИ И СРЕДСТВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

НОВИ КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА И ПРИВРЕДУ

Канцеларија за локални економски развој општине Бач обавештава  све заинтересоване да је Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао више конкурса за доделу бесповратних средстава и то:

 • за субвенционисање трошкова набавке машина, опреме, софтвера или услуге
 • за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима
 • за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије
 • за доделу бесповратних средстава микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала за доделу бесповратних средстава за микро и малим привредним друштвима и предузетницима за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине
 • за субвенционисање трошкова кластер организација за реализацију пројеката за субвенционисање трошкова кластер организација за набавку опреме
 • за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима
 • за доделу бесповратних средстава удружењима грађана за финансирање пројеката од значаја за развој туристичких потенцијала– организовање конгреса
 • за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала - манифестације   
 • за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за подизање квалитета објеката за дегустациону промоцију и промоцију традиционалних производа из АП Војводине .
 • за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за технолошко осавремењивање угоститељских објеката и објеката за дегустацију у цуљу иновирања процеса.
 • за доделу бесповратних средстава привредним субјектима  за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичких потенцијала у АП– набавка машина и опреме .
 • за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине

Опширније информације о конкурсима и рокови за аплицирање могу се пронаћи  на сајту Покрајинског секретеријата за привреду и туризам www.spriv.vojvodina.gov.rs и на телефон 021/487 4072 од 10 – 14 часова. Заинтересовани за помоћ код аплицирања могу се обратити и сарадницима у Канцеларији за локални економски развој на бр.тел. 021-770 075 локал 149 или лично у канцеларији 208 Општинске управе Бач.

 

НОВИ КОНКУРСИ ЗА УДРУЖЕЊА И ПРИВРЕДУ

ОДРЖАНА 105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Дана 21. марта 2019. године одржана је 105. седница Општинског већа Општине Бач, са почетком у 10:00 часова, по позиву председника општине Бач. Седници је поред чланова Општинског већа, присуствовала и начелница Општинске управе Бач, запослени у општинској управи Бач, ВД директор ЈКП „Тврђава“ Бач, као и секретари месних заједница Селанча и Плавна, који су образложили предложене акте. 

Седницом је председавао председник општине Бач Борислав Антонић. 
Општинско веће је на одржаној седници, након разматрања достављеног материјала, између осталог усвојило следећа акта:
Утврдило је предлог Одлуке о месним заједницама на територији општине Бач ,и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Утврдило је предлог Одлуке о општим актима општине Бач за које је обавезна јавна расправа при доношењу, и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Донело Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Бач удружењима грађана за финансирање и суфинансирање програма у области заштите животне средине у 2019. години;
Донело Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Бач удружењима грађана за финансирање и суфинансирање програма у области развоја туристичког потенцијала општине Бач у 2019. години;
Донело Правилник о поступку и критеријумима за доделу средстава из буџета општине Бач удружењима грађана за финансирање и суфинансирање програма у области пољопривреде и руралног развоја у 2019. години;
Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на измене и допуне програма пословања Јавног комуналног предузећа „Тврђава“ Бач за 2019. годину, и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Утврдило је предлог Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Плавна за 2018. годину, и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Утврдило је Предлог Закључка о давању сагласности на Извештај о раду и финансијском пословању Месне заједнице Селенча за 2018. годину, и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Донело Закључак о року и начину сазивања јавне расправе о нацрту Одлуке о измени одлуке о локалним комуналним таксама;
Донело Закључак о року и начину сазивања јавне расправе о нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Бач;
Донело Закључак о року и начину сазивања јавне расправе о нацрту одлуке о накнадама за коришћење јавних путева на територији општине Бач;

Након тога председник општине се захвалио присутнима и закључио седницу.

 

ОДРЖАНА 105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА 105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
ОДРЖАНА 105. СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА/ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Канцеларија за пољопривреду Општинске Управе Бач обавештава све заинтересоване  да је Покрајински секретеријат за пољопривреду , водопривреду и шумарство расписао следећи конкурс :

-   Конкурс за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у пчеларство на  територији АП Војводине у  2019. години.  

Рок за подношење пријава на наведене конкурсе је 10.04.2019.године .

Све додатне информације о конкурсу могу се добити на телефон 021/487-4379 од 10-14 часова. Текст конкурса  и  пријавну документацију можете преузети на сајту Покрајинског секретеријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство  www.psp.vojvodina.gov.rs   

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАСПИСАНИМ КОНКУРСИМА/ЈАВНИМ ПОЗИВИМА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ: ИЗГРАДЊА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ КРОЗ ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

У оквиру пројекта „Подршка локалним самоуправама на путу придруживања ЕУ: Унапређење квалитета услуга, дијалога заинтересованих страна и ефикасности локалне администрације“ који финансира Влада Шведске, а спроводи Стална конференција градова и општина у партнерству са Шведском асоцијацијом локалних власти и региона, у општини Бач је јуче одржана радионица на тему: Изградња прихватилишта за псе кроз Јавно приватно партнерство.

Општина Бач учествује у поменутом пројекту у оквиру пакета подршке Јавно приватно партнерство, а за ову тему се одлучила из потребе за хитним решавањем питања у области зоохигијене.

Радионици су присуствовали Председник Скупштине општине Бач  др Зоран Новаковић, као и гђа Јелена М. Танасијевић из Сталне конференције градова и општина са својим сарадницама и ангажованим експертима. Присутни су се сагласили да би решавањем ове теме наша средина добила много на побољшању квалитета живљења и постала позитиван пример из праксе за друге општине и средине.

Радионици су поред чланова пројектног тима општине Бач још присуствовали и представници прихватилишта „Леси“ из Плавне и директор Ветеринарске станице Бач са више конструктивних предлога и констатација.

Начелница општинске управе г-ђа Валентина Ситнић је радионицу оценила као изузетно успешан покушај решавања вишегодишњег проблема.

Приликом састанка договорен је наставак рада на разматрању могућности решавања изградње прихватилишта за псе са нагласком на анализу финансијског дела пројекта и могућностима за реализацију истих.

Рад пројектних тимова наставиће се у прецизно дефинисаним роковима и активностима .    

 

ОДРЖАНА РАДИОНИЦА НА ТЕМУ: ИЗГРАДЊА ПРИХВАТИЛИШТА ЗА ПСЕ КРОЗ ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

Pages