Август 2019

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЈАВНОМ УВИДУ ЗА ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СЕВЕРНОГ ДЕЛА НАСЕЉА ВАЈСКА (ПОТЕС УРБАРИЈАЛ)

РЕПУБЛИКА  СРБИЈА 

АП  ВОЈВОДИНА

Општина Бач – Општинска Управа

Одељење за урбанизам, заштиту животне средине,

имовинско правне и комунално стамбене послове.

 

 

Јавни увид за План детаљне регулације северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал)

 

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09,81/09,64/10,24/11,121/12,42/13,50/13,98/13,132/14,145/14), и члана 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), и извештаја Комисије за планове Општине Бач, о извршеној стручној контроли нацрта Плана детаљне регулације северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал), број: 350-1-02/2019-IV-02 од 26.08.2019. године, Одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене  послове Општине Бач, излаже на:

 

 

Ј А В Н И   У В И Д

 

НАЦРТ  ПЛАНА  ДЕТАЉНЕ  РЕГУЛАЦИЈЕ  СЕВЕРНОГ  ДЕЛА

НАСЕЉА  ВАЈСКА  (ПОТЕС  УРБАРИЈАЛ)

 

 

 1. На  Јавни увид  излаже се  Нацрт Плана детаљне северног дела насеља Вајска (потес Урбаријал), у периоду од  04.09.2019 . до  04.10.2019. године.

 

 1. Нацрт ПДР-е северног дела насеља Вајска, биће изложен у аналогном облику у холу (приземље) зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4. и у ходнику МЗ Вајска ул М. Тита бр. 27,  сваког радног дана од 10 до 15 часова, а у дигиталном облику на званичном сајту Општине Бач (www.bac.rs). Сва потребна обавештења о нацрту Плана, могу се добити у згради Општинске управе Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине, имовинско правне и комунално стамбене послове (канцеларија број 9. у приземљу), трг Др Зорана Ђинђића број 2.

 

 1. Сва заинтересована правна и физичка лица, своје примедбе на изложени Нацрт Плана у току трајања јавног увида, могу подносити искључиво у писаној форми, Општинској управи Бач, одељење за урбанизам, заштиту животне средине,  имовинско правне и комунално стамбене послове, преко писарнице или поштом, закључно са 04.10. 2019. године.

 

 1. У току трајања јавног увида, дана  27.09. 2019. год. (петак) са почетком у 11           часова, одржаће се јавна презентација Нацрта ПДР-е КО Бач, у малој сали зграде К.П. центра у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 4.                                                    

 

 1. По завршетку јавног увида, дана 11.10.2019. год. са почетком у 11 часова одржаће се јавна седница Комисије за Планове Општине Бач, у свечаној сали зграде општинске управе у Бачу, трг Др Зорана Ђинђића број 2. Подносиоци писмених примедби на Нацрт Плана, могу тада пред Комисијом за Планове образложити своје примедбе.

 

ПОДНОШЕЊЕ ИНИЦИЈАТИВА ЗА ДОДЕЛУ НАГРАДА И ПРИЗНАЊА ОПШТИНЕ БАЧ

Комисија за признања расписала је Јавни позив за доделу награда у 2019. години и то:

 • Награде Општине Бач,
 • Посебног признања Општине Бач  и
 • Спортског признања Општине Бач за 2019 годину.

Јавни позив можете преузети на следећем линку:

http://bac.rs/sr/node/1893/

 

Иницијативе за доделу награда и признања могу предати сви  грађани, предузећа, привредни субјекти, установе и јавне службе, удружење грађана, групе грађана и појединци као и одборници у Скупштини општине, државни органи и органи локалне самоуправе.

Иницијативе са потребним образложењем се могу лично предати у пријемној канцеларији Општине Бач или послати путем поште у затвореној коверти са назнаком ''За Комисију за признања'' на адресу:

 • Општинска управа Бач
 • Трг др Зорана Ђинђића 2
 • 21420 Бач

најкасније до 20. септембра 2019. године

 

За додатне информације можете се обратити на број телефона 021/770-075, локал 146, контакт особа Јелена Ковачевић.

ЗАПОЧЕТА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПРОЈЕКТА ПРЕКОГРАНИЧНЕ САРАДЊЕ: FED CCNET

Пројекат прекограничне сарадње под називом Fostering of cross – border business environment trough development of business competence centres and networks (FED CCNET) започео је са имплементацијом 15. јула 2019. године и трајаће 24 месеца. Пројект се спроводи у склопу програма прекограничне сарадње Interreg IPA Хрватска – Србија 2014. – 2020. и укупне је вредности 721.658,41 евра. Пројекат је финансиран из средстава Европске Уније у проценту од 85%.

Водећи партнер на пројекту је Општина Ловас (Република Хрватска), а партнери на пројекту су још Град Илок из Р. Хрватске и Општина Бач са стране Р. Србије.

Циљеви пројекта су:

 • развој три транснационална – пословно – компетенцијска центра за микро, мала и средња предузећа, и то у Вуковарско – сремској жупанији и Војводини;
 • побољшање пословне компетенције незапослених младих људи кроз обуку и практичне менторске програме;
 • повећање знања о микро, малим и средњим предузећима о увођењу нове технологије и иновативних решења у пословању кроз програме паметне сарадње;
 • развијени модел прекограничног партнерства јавног, приватног и истраживачког сектора за приступ и размену компетенција искустава и знања за повољно пословно окружење.

Циљне групе којима се бави пројекат су изворно оријентисана мала и средња предузећа, млади незапослени људи, установе за подршку у пословању и истраживачке институције, локалне самоуправе и др.

У оквиру пројектног буџета, планирано је да општина Бач изврши реконструкцију и опремање једног пословног објекта који ће служити у сврхе будућег Центра компетенција уз одређене обуке, експертизу и менторске програме намењене привреди и незапосленима.

 Дана 20. августа 2019. у Ловасу је одржан први kick-off састанак у вези почетка имплементације пројекта. Састанку су присуствовали представници Ловаса, Општине Бач, Града Илока, Уреда ТИНТЛ као и Центра компетенција д.о.о. за истраживање и развој Винковци.

 

ПОЗИВ ГРАЂАНИМА ЗА КРЕИРАЊЕ БУЏЕТА

Поштовани суграђани, уколико имате идеју за пројекат који би живот грађана у општини Бач учинио лепшим и квалитетнијим , молимо Вас попуните овај упитник.

Ваше идеје за пројекте би требало да се односе искључиво на објекте и потребе које су у надлежности локалне самоуправе.

Циљ нам је да се укључите у креирање буџета за 2020. годину.

Упитник је неопходно попунити до 10. септембра 2019. године и послати на е маил адресу: anna.gutesa@bac.rs или предати на пријемној канцеларији Општинске управе Бач – са назнаком да се исти доставља Одељењу за буџет и финансије.

Упитници у MS WORD и PDF формату се могу преузети са следећег линка:
http://www.bac.rs/sr/dokumenta?field_godina_dokumenta_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2019&field_tip_dokumenta_tid=32&title=УПИТНИК

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

Ради провере редовности похађања наставе за децу за коју се остварује право на дечији додатак а у складу са ставом 12. , члан 26. Закона о финансијској подршци породици са децом („Службени гласник РС“, бр. 113/2017. и 50/2018) потребно је до краја месеца септембра доставити информацију о упису у образовне установе за децу која су први пут школске 2019/2020 године уписана у предшколску установу, основну школу или средњу школу. Информацију је потребно доставити и за децу која су у току основношколског/средњошколског образовања а од школске 2019/2020 године променила образовну установу.

Подсећамо кориснике дечијег додатка да је потребно да сваку промену од утицаја на право пријаве у року од 15 дана од дана настанка промене па тако и информацију о престанку основношколског образовања уколико дете није уписано у средњу школу или о престанку средњошколског образовања.

Информација о упису у/промени образовне установе или информација о престанку образовања се доставља поштом на адресу Општинска управа Бач, Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, Служба дечије заштите ,Трг др Зорана Ђинђића 2 Бач или лично у зграду ОУ Бач-канцеларија број 12.

 

НОВО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО ДОМУ ЗДРАВЉА БАЧ

Представницима Дома здравља Бач, данас, 23.08.2019. године су званично уручени кључеви новог санитетског возила.

Председник општине Бач, господин Борислав Антонић је овом приликом истакао како је новим санитетом, возни парк Дома здравља Бач значајно побољшан.

Директор Дома здравља Бач, др Жељко Меселџија је нагласио да је возило специјализовано искључиво за превоз пацијената који иду на дијализу, те ће као такво умногоме олакшати свакодневницу свима којима је то неопходно.

Возни парк Дома здравља у Бачу никада до сада није имао овакву врсту возила, а средства за набавку је определио Покрајински секретаријат за здравство.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРАВО ПРЕЧЕГ ЗАКУПА У 2020. ГОДИНИ

Служба за пољопривреду ОУ Бач подсећа да сви заинтересовани за остваривање права пречег закупа државног пољопривредног земљишта у општини Бач у 2020. години, треба да НАЈКАСНИЈЕ ДО 31.08.2019. године поднесу ЗАХТЕВ Републичкој ветеринарској инспекцији ради утврђивања условних грла на свом имању.

 

Захтев се предаје лично на писарници Јужно Бачког управног округа у Новом Саду, или шаље поштом на:

Јужнобачки управни округ

Булевар Михајла Пупина 10

21000 Нови Сад

Са обавезном назнаком: „ЗА ВЕТЕРИНАРСКУ ИНСПЕКЦИЈУ“

 

Поред Захтева потребно је доставити и доказ о уплати таксе у износу од 320,00 динара на рачун:

Прималац: Буџет Републике Србије

Сврха: Р.А.Т.

Шифра плаћања: 153

Број рачуна: 840-742221843-57

Модел: 97                 

Позив на број: 68-204

 

Након запримљеног захтева, ветеринарска инспекција ће организовати излазак на терен ради обрачуна условних грла, како би се свим подносиоцима захтева обезбедио потребан Записник са којим ће конкурисати на Јавни позив за остваривање права пречег закупа у 2020. години.

 

Рок за аплицирање на Јавни позив је 31. октобар 2019. године.

 

ОДРЖАН 16. БАЧКИ КОТЛИЋ

Tуристичка организација општине Бач, је током протеклог викенда у суботу 17.08.2019. године у Градском парку у Бачу, организовала традиционалну манифестацију „БАЧКИ КОТЛИЋ 2019“.

Велелепни гастрономски догађај је ове године привукао рекордан број како посетилаца, тако и такмичара. Укупно 100 пријављених екипа је кувало рибљу чорбу, док је 81 екипа предала свој узорак на жирирање.

Манифестацији „БАЧКИ КОТЛИЋ 2019“, су присуствовали и председник општине Бач, господин Борислав Антонић, Начелник Јужнобачког управног округа господин Милан Новаковић, као и покрајинска посланица и члан Националног савета Рома, госпођа Јелена Јовановић и председница Извршног Одбора Националног савета Рома госпођа Пава Новаков Чабриловски, који су похвалили целокупну манифестацију и овогодишњи одзив.

Након вишесатног већања, трочлани жири који је радио у саставу: Дренка Кулаш, Самер Алсоус и Јовица Мајкић донео је одлуку да треће место деле екипе: „Слободни момци“ и „Север“, док је друго место припало екипи „Владимир Ловрић“.

Овогодишњи победник манифестације „БАЧКИ КОТЛИЋ 2019“, је екипа „Коколо“, предвођена Срђаном Тошићем. Најбоља екипа је осим награде седам ноћења на Дивчибарама за шест особа, огледала, котлића, те шампионског пехара и захвалнице освојила и плаћену котизацију за учешће на такмичењу за „Златни котлић Војводине“.

Посебно узбудљив део манифестације, сваке године буде избор за најлепше декорисан сто. Овогодишњи жири који је радио у саставу Јасна Влајић и Ружица Ђукић је одлучио да екипи „Фрајле“, припадне ова награда, док је посебну похвалу за труд и оригиналност приликом декорације добила екипа „Несаломљиви“.

У културно уметничком делу програма су наступиле певачке групе и извођачки ансамбл КУД-а "Младост" из Бача.

Манифестацију "БАЧКИ КОТЛИЋ 2019", је пратио и рекордан број локалних и регионалних медија, а процене организатора су да је градски парк у Бачу, током суботе посетило преко 1.000 људи.

Фото: Зоран Жижак, Михаило Берчек, Туристичка организација општине Бач.

 

Pages